• Imprimeix

Perfil del contractant

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la Generalitat de Catalunya, l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat.

Com a empresa pública autonòmica, el CIRE s’integra en la definició de sector públic establerta per l’article 3.1 del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), però d'allò que estableix l’article 3.2 in fine d'aquest text legislatiu es dedueix que el CIRE no és Administració pública als efectes del TRLCSP.

En aquest sentit, el CIRE se situa en un estadi intermedi de subjecció al TRLCSP, atesa la seva doble condició de ser poder adjudicador, no Administració pública, d’acord amb allò que estableix l’article 3.3.b del TRLCSP.

En conseqüència, en l’adjudicació de contractes subjectes a una regulació harmonitzada, el CIRE s’ha de sotmetre a allò que estableix el TRLCSP per als poders adjudicadors que no tenen la condició d’Administració pública, mentre que en l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, el CIRE, d’acord amb l’article 191 del TRLCSP, s’ha de subjectar a les seves instruccions internes de contractació, aprovades pel Consell d’Administració en sessió de data 10 d'octubre de 2016, per tal de garantir els principis, establerts pel TRLCSP, de publicitat, concurrència, transparència i confidencialitat i d’igualtat i no discriminació, inspiradors de tota la contractació pública.

Pel que fa a la composició de la mesa de contractació del CIRE, s’estableixen dues meses diferenciades, una per a adjudicacions de contractes subjectes a regulació harmonitzada i l’altra per a adjudicacions de contractes no subjectes a regulació harmonitzada. Aquestes meses queden constituïdes de la forma següent:

Mesa per a adjudicacions de contractes subjectes a regulació harmonitzada

La composició de la mesa de contractació té caràcter permanent i els seus membres seran les persones que ocupin els llocs de treball que tot seguit es detallen:

- El/la director/a econòmic i financer del CIRE, que actua com a president/a.
- Un/a tècnic/a del Departament de Compres i Contractacions, que actua com a secretari/ària.
- El/la cap del Departament Econòmic i Financer, que actua com a òrgan de control intern econòmic-pressupostari.
- El/la cap del Departament de Compres i Contractacions, que actua com a vocal.
- El/la cap de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Administrativa, que actua com a vocal.
- Un/a tècnic/a del Departament de Compres i Contractacions que hagi rebut l’encàrrec de la gestió administrativa del procediment, que actua com a vocal.

Per raó de la contractació a realitzar, es pot convocar personal tècnic que doni suport a la mesa de contractació.

Mesa per a adjudicacions de contractes no subjectes a regulació harmonitzada

La composició de la mesa de contractació té caràcter permanent i els seus membres seran les persones que ocupin els llocs de treball que tot seguit es detallen:

- El/la director/a econòmic i financer del CIRE, que actua com a president/a.
- El/la cap del Departament de Compres i Contractacions, que actua com a secretari/ària.
- El/la cap del Departament Econòmic i Financer, que actua com a òrgan de control intern econòmic-pressupostari.
- El/la cap de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Administrativa, que actua com a vocal.

Per raó de la contractació a realitzar, es pot convocar personal tècnic que doni suport a la mesa de contractació.

Tant en la contractació harmonitzada com en la no harmonitzada, el CIRE ha de formalitzar amb els seus adjudicataris contractes privats, d’acord amb allò que estableix l’article 20 del TRLCSP.

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació i adjudicació dels contractes del CIRE sotmesos a una regulació harmonitzada.

L’ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les qüestions litigioses relatives als efectes, el compliment i l’extinció dels contractes del CIRE sotmesos a una regulació harmonitzada, així com les qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció del contractes del CIRE no subjectes a una regulació harmonitzada.

Data d'actualització:  21.12.2017