• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Som l’empresa pública del Departament de Justícia que té per missió la reinserció sociolaboral de les persones privades de llibertat, mitjançant la formació en oficis i el treball productiu.  

A Catalunya, l’únic territori de l’Estat amb les competències transferides en matèria d’execució penal, hem apostat per un model propi dins el sistema penitenciari català que ha esdevingut una referència a nivell internacional en matèria de reinserció sociolaboral pel fet de conjugar de forma integral la formació, l’ocupació i la inserció.

Dissenyem itineraris personalitzats d’integració sociolaboral per a reclusos des de l’inici de la seva condemna, mitjançant el model FOI (Formació, Ocupació i Inserció). Concebem el procés d’inserció d’una manera integral: els interns adquireixen hàbits laborals i competències professionals, alhora que es capaciten en oficis altament requerits pel mercat de treball. Mitjançant una feina remunerada tant als tallers productius com als serveis exteriors (forestal, reformes, trasllats...), els penats aconsegueixen experiència per reintegrar-se en un futur al món laboral a través de la borsa de treball del CIRE.

Els formem en oficis demandats amb certificacions reconegudes per entitats de prestigi en el mercat de treball (restauració, bugaderia, confecció industrial, serveis a les persones...). L’itinerari de l’intern es veu completat al llarg de la seva vida penitenciària per càpsules formatives especialitzades que li permeten millorar la seva capacitació i les seves competències transversals, com són la responsabilitat, l’autoestima, el treball en equip, la puntualitat, els hàbits laborals o la gestió del salari. 

Pel que fa a la Ocupació, al CIRE proporcionem feina als interns que de manera voluntària s’incorporen als tallers productius dels centres penitenciaris (confecció, serralleria, fusteria, impremta, muntatges industrials, cuina, bugaderia, botigues...). Disposem de 70 tallers productius a tot el territori català, on més de 150 empreses col·laboren en la nostra tasca social mitjançant encàrrecs de béns i serveis. També fomentem la ocupació dels presos en règim semiobert mitjançant colles dels Serveis Exteriors (neteja forestal, reformes, trasllats...). 

La borsa de treball del CIRE és el darrer pas de la política de reinserció i es basa en l’acompanyament global per a la recerca activa de feina amb l’objectiu de multiplicar les possibilitats d’inserció dels penats. Els oferim formació a mida, assessorament en matèria d'estrangeria i orientació per a la recerca de feina, entre altres serveis. Ens adrecem a interns en fase final de condemna, ja que les persones que ja han finalitzat la seva condemna ja no estan sota la custòdia dels serveis penitenciaris i al CIRE no tenim competències per fer-ne el seguiment. Per això, comptem amb les entitats del tercer sector social, amb qui ens complementem.

El treball penitenciari està legislat pel Real Decret 782/2001, de 6 de juliol, pel que es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat.

Això vol dir que el treball a presons té unes característiques especials, que miren que s’aproximi al màxim a la realitat del món laboral però tenint en compte el context en què es desenvolupa. Així mateix, la persona privada de llibertat treballadora està donada d’alta a la seguretat social i té l'acció protectora de la seguretat social que estableix l'esmentada norma.

La jornada estàndard és de 4 hores per tal de compaginar treball amb formació, tractament, visites amb advocats... Algunes feines, per les seves característiques especials, poden tenir una durada diferent però.

L’article 15 del Reial decret 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que exerceixin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, estableix quin és el règim retributiu que s’aplica a les persones internes vinculades al CIRE.

D’acord amb el que preceptua l’esmentat article 15, les retribucions es calculen per temps de dedicació i/o per producte o servei fet, en funció dels mètodes i els temps aplicables que estableix el CIRE per cada especialitat o producte, tenint en compte, en cada cas, les diferents fases d’elaboració. Per calcular els mòduls retributius es pren com a referència el salari mínim interprofessional vigent en cada moment, de manera que el salari resultant es fixa proporcionalment al nombre d'hores realment treballades i al rendiment aconseguit pel treballador i son aprovats anualment pel Consell d’Administració, que determina els criteris d’aplicació dels mateixos.

El total de la retribució, quan es paga per producte o servei fet, està vinculat directament al rendiment de les persones internes en el desenvolupament de l’activitat.

Cal tenir en compte que el treball a presó és voluntari i a més, no tothom està en condicions de treballar (per edat avançada, malaltia, percepció de rendes incompatibles amb un salari...). 

Tots els aspectes de la vida penitenciària els decideix la Junta de Tractament de cada centre penitenciari, formada per professionals multidisciplinaris com juristes, psicòleg o educadors. Així, prèvia una sol·licitud realitzada per l’intern, aquesta junta valora la conveniència o no de treballar dins i fora de les presons. En les fases finals, cal comptar evidentment amb el vist-i-plau del jutge per a la sortida.

Al CIRE treballem per a la reinserció sociolaboral dels presos i tenim com a objectiu implicar tots els agents socials en la missió de la reinserció sociolaboral, atès que per assolir la plena rehabilitació és necessari el suport de la societat per aconseguir una feina i una estabilitat social.

Les empreses, entitats socials i administracions públiques que ens encarreguen béns i serveis (com ara mobles, papereria, confecció, serveis de neteja forestal, intermediació de la borsa d’inserció, entre d’altres) contribueixen a la rehabilitació d’un col·lectiu en risc d’exclusió social, com és el penitenciari. Així, al CIRE la vessant social i l’empresarial van de la mà.