Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat es publica tota la informació sobre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d'aquesta Llei.

S'ofereix informació sobre l'organització de l'empresa, els assumptes vinculats als aspectes econòmics i financers, la contractació, així com les línies d'actuació del CIRE. No es proporcionen dades sobre territori ni procediments jurídics, perquè no és d'aplicació.