La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques s'encarrega del registre de nomenaments tutelars no testamentaris. En l'esmentat registre s'inscriuen els nomenaments, exclusions i revocacions de les tuteles i altres organismes tutelars fets en escriptura pública que no sigui testament ni codicil.

Mitjançant un certificat, el registre facilita les dades únicament als òrgans judicials en procediments adreçats a la designació de càrrecs tutelars, i a les persones que han atorgat l'escriptura.

Els notaris, per mitjà del Col·legi de Notaris de Catalunya, comuniquen les dades inscriptibles.
Data d'actualització:  07.01.2015