És l'acord de voluntats entre dues o més persones pel qual aquestes s'obliguen a fer o a donar determinades coses.

Del contracte se'n deriven drets i obligacions per a cada una de les parts.

El contracte de compravenda pel qual una de les parts s'obliga a lliurar una cosa determinada i l'altra s'obliga a pagar un preu cert en diners.

Si el que ha venut un immoble ha sofert una lesió en més de la meitat del preu just podrà sol·licitar de l'autoritat judicial la rescissió del contracte mitjançant la interposició de l´anomenada acció de rescissió per lesió.

Per apreciar l'existència de la lesió es tindrà en compte el valor de venda que tingués la cosa en el moment de la celebració del contracte en relació amb altres coses d'iguals o d'anàlogues característiques a la respectiva localitat.

El comprador podrà evitar la rescissió del contracte de compravenda mitjançant el pagament del complement del preu més els interessos. Aquesta acció caduca als quatre anys de la data del contracte.

Si la durada pactada és inferior a cinc anys, arribat el venciment, el contracte es prorroga obligatòriament fins arribar als cinc, llevat que l'arrendatari no vulgui.

Si, acomplert el venciment del contracte, passats com a mínim els esmentats cinc anys, cap de les parts ha notificat a l'altra la seva voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins a un màxim de tres anys.

Hi tenen dret:

  • El seu cònjuge, si convivia amb ell al temps de la mort.
  • La persona que hagués conviscut amb l'arrendatari de manera permanent, en relació anàloga al cónjuge, almenys els dos anys anteriors a la seva mort, o sense aquest requisit de temps si han tingut descendència comuna.
  • Els descendents de l´arrendatari subjectes a la seva potestat o tutela o que hagin conviscut habitualment amb ell durant els dos darrers anys.
  • Els ascendents, els germans, i també els parents fins el tercer grau col·lateral (fins als oncles i nebots) que pateixin minusvalidesa, com a mínim del 65%, si han conviscut amb ell habitualment durant els darrers dos anys.