• Imprimeix

Definició i aplicació del dret civil

 

És el conjunt de normes que regulen les relacions jurídiques privades en els més diversos aspectes de la vida des del naixement fins les conseqüències de la mort.

És el lligam que determina la subjecció d’una persona amb les lleis d’una determinada comunitat autònoma amb dret civil propi o al dret civil comú.

Tenen veïnatge civil català:

  • Les persones nascudes de pares amb veïnatge civil català o adoptades per aquests.
  • Les persones que resideixin continuadament a Catalunya durant dos anys sempre que manifestin la Registre Civil la voluntat d’adquirir-la, o les persones que hagin nascut, si en el moment del naixement els pares tenien diferent veïnatge civil.
  • Les persones que resideixin a Catalunya continuadament durant deu anys, sense que hagin manifestat una declaració formal en contra.

El matrimoni no altera el veïnatge civil. Qualsevol dels cònjuges pot optar pel veïnatge civil de l’altre.