L’acte tradicionalment constitutiu de la família és el matrimoni, ara bé, la llei reconeix drets i deures a les unions no matrimonials i també a la filiació de pare i mare sols.

És la unió de dues persones d’acord amb el que preveu la llei per la qual es crea un vincle de vida en comú del que es deriven conseqüències jurídiques a nivell personal i econòmic.

Qualsevol ciutadà pot contraure matrimoni dins o fora d’Espanya, davant de l’autoritat judicial o del funcionari designat o davant de l’alcalde autoritzat pel jutge, o en la forma religiosa legalment prevista.

  • Cada un dels cònjuges ha de contribuir a les despeses familiars d’acord amb els seus ingressos i si no n’hi ha prou, en proporció als respectius patrimonis.
  • S’entén per règim econòmic matrimonial el conjunt de normes que regulen els aspectes econòmics del matrimoni. Pot ser pactat pels cònjuges en el moment de contraure matrimoni, o en qualsevol moment posterior, mitjançant capítols matrimonials i, si no han pactat res, per als catalans el règim és el de separació de béns.

Cada cònjuge té la propietat i l’administració dels seus béns, tant dels que tenia abans de casar-se com dels adquirits durant el matrimoni, i cadascú respon dels seus deutes.