És el lligam que uneix pares i mares amb fills i filles. Pot tenir lloc per naturalesa i per adopció i pot ser matrimonial o no matrimonial. La llei tracta a tots els fills i filles igual.
La llei permet una investigació àmplia de la maternitat i de la paternitat, i accepta tota mena de proves, incloent-hi les biològiques.Es pot recórrer als tribunals per reclamar-la i també per impugnar-la.
És una funció inexcusable que correspon exercir als progenitors en benefici dels fills menors d’edat no emancipats, de forma conjunta o que exerceix un d’ells amb consentiment de l’altre. Comporta:

- Vetllar i tenir cura dels fills.
- Conviure amb ells.
- Alimentar-los i educar-los.
- Procurar-los una formació integral.
- Representar-los legalment i administrar els seus béns.
El jutge pot fer-ho si incompleixen greument o reiteradament els deures envers els fills.
- Té dret a participar en la presa de decisions sobre els assumptes de la vida diària del menor.
- En cas de risc imminent del menor pot adoptar les mesures necessàries per al benestar d’aquest.