• Imprimeix

Registre de parelles estables

Què és?

El Registre de parelles estables de Catalunya, competència de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, és un registre públic de caràcter administratiu, és únic i es gestiona en suport informàtic. 

Qui pot inscriure-s'hi?

 • Les parelles amb residència habitual a Catalunya, amb independència de la seva nacionalitat o el seu veïnatge civil.
 • En cas de constitució per document notarial: quan almenys un dels dos membres de la parella tingui domicili a Catalunya.
 • Les parelles residents a l'exterior, sempre que els dos membres conservin el veïnatge civil català.

 

Quins actes s'hi poden inscriure?

Existència de la parella estable

 • La seva inscripció no té caràcter constitutiu: la parella estable existeix si es compleixen els requisits del Codi civil de Catalunya.
 • La seva inscripció és un mitjà de prova que permet acreditar l'existència de les parelles estables (a banda de les escriptures i les actes de notorietat).
 • La seva inscripció és voluntària.
 • És necessari que ambdós convivents en parella estable consentin la inscripció.

 
Extinció de la parella estable

La parella estable s'extingeix per les causes següents:

 • Cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida.
 • Mort o declaració de mort d'un dels convivents.
 • Matrimoni de qualsevol dels convivents.
 • Comú acord dels convivents formalitzat en una escriptura pública.
 • Voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre.


La inscripció de l'extinció es pot fer a sol·licitud d'un sol dels membres de la parella.


Modificació de dades inscrites

 • Per causa d'error o d'alteració sobrevinguda de les dades.
 • A instància del convivent en parella estable a qui afectin.


La modificació de dades es pot fer a instància de qualsevol dels dos convivents, si les dades objecte de modificació són dades comunes. Cal que a la sol·licitud de modificació de dades s’hi adjunti la documentació acreditativa de l’error o el canvi.

Com presentar-hi una sol·licitud d’inscripció d’existència de parella estable?

Els convivents poden sol·licitar-ho de forma presencial o telemàtica.

De forma presencial

Cal presentar una única sol·licitud d'inscripció signada per tots dos membres de la parella i que els dos convivents compareguin personalment per presentar la sol·licitud, atès que és un tràmit personal i s’han de poder identificar tots dos sol·licitants.  

Llocs de presentació

Les sol·licituds presencials i la resta de la documentació es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i als serveis territorials de Justícia o a qualsevol dels següents llocs: 

 • A qualsevol registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Al registre de qualsevol altra Administració o organisme públic.
 • A les oficines de correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

En cas de dubtes sobre la documentació que s'ha d'aportar o qualsevol altre aspecte de la sol·licitud podeu sol·licitar cita prèvia. La cita prèvia és un servei que s’ofereix a la ciutadania per poder rebre assessorament personalitzat en el moment de sol·licitar la inscripció presencial de la parella estable en el Registre.

Per demanar cita prèvia: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do#orderSelect


De forma telemàtica


Cal presentar dues sol·licituds, una cada membre convivent de la parella, i han d’estar signades mitjançant un sistema de signatura electrònica reconeguda, que té la mateixa validesa que la signatura manuscrita d’un document en paper.

Podeu fer el tràmit en línia a través del portal Tràmits gencat.

 

Com inscriure-hi l’existència de parella estable constituïda en un document notarial?

Les escriptures públiques i les actes de notorietat són documents que, en matèria de parelles estables, acrediten la constitució de la parella estable

Facultat d’inscripció en el Registre
En aquests casos de constitució de la parella estable en escriptura pública, la inscripció de la parella estable en el Registre de parelles estables de Catalunya és facultativa. Qualsevol dels dos membres de la parella poden sol·licitar expressament al notari i autoritzar-lo perquè trameti les dades necessàries per a la inscripció de la parella en el Registre.

Procediment de tramesa del document notarial al Registre
Els membres de la parella no poden trametre l'escriptura de constitució al Registre ni sol·licitar-ne la inscripció directament. Han de sol·licitar-ne al notari la inscripció al Registre.

Extinció per acord i modificació de dades del Registre mitjançant document notarial
L’extinció de la parella per comú acord dels seus membres, així com les eventuals modificacions de les seves dades, poden constar en document notarial. En aquest cas, els documents notarials han de ser tramesos al Registre mitjançant el Col·legi de Notaris de Catalunya.

Quan s’emet i notifica la resolució de la sol·licitud d’inscripció?

En tots els casos, el procediment de sol·licitud d’inscripció, amb independència que tingui per objecte l’existència, modificació o extinció de la parella, i sigui feta de forma telemàtica o presencial, finalitza amb una resolució expressa.

La resolució es dicta i es notifica als dos convivents en parella estable en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data d’entrada de les sol·licituds en el Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Transcorregut el termini de resolució sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds d’inscripció s’entenen estimades.

Les resolucions d’inscripció exhaureixen la via administrativa, per la qual cosa són impugnables potestativament mitjançant recurs de reposició davant el director o la directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques, en el termini d’un mes, o directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Data d'actualització:  24.07.2018