• Imprimeix

Separació, divorci i nul·litat

  • La separació no produeix la dissolució del matrimoni. Els cònjuges poden viure separats, però no poden contraure un nou matrimoni.
  • El divorci produeix la dissolució del matrimoni i els cònjuges es poden tornar a casar.
  • La declaració de nul·litat es fonamenta en què el matrimoni no s'ha celebrat vàlidament, és com si no hagués existit mai, i es poden tornar a casar. Els efectes respecte dels fills es mantenen.

Quan la sol·liciten ambdós cònjuges de mutu acord, cal acompanyar-la d'un conveni regulador, el qual ha de ser aprovat pel jutge,  i ha de contenir:

  • Si hi ha fills menors, un pla de parentalitat en què constin els compromisos que assumeixen respecte de la guarda, cura i educació dels fills.
  • La quantitat que correspongui satisfer en concepte d'aliments als fills.
  • El règim de relacions personals amb els avis i germans que no convisquin en el mateix domicili.
  • L'atribució o distribució de l’ús de l'habitatge familiar, la prestació compensatòria que, si escau, un dels esposos té dret a percebre, la compensació econòmica per raó del treball i, si escau, la liquidació dels béns.

Quan la nul·litat, la separació o el divorci són instats per un dels cònjuges, sense el consentiment de l’altre, és el jutge qui resol directament sobre tots aquests assumptes.

És el mitjà que la llei preveu per reduir, en la mesura del possible, el desequilibri econòmic que originen la separació, el divorci i la nul·litat (en aquest cas només quan el cònjuge actua de bona fe) amb el límit del nivell de vida durant el matrimoni i el que pugui mantenir l’obligat.

Hi té dret el cònjuge que, per aquesta causa, vegi més perjudicada la seva situació econòmica. La prestació es pot de pagar en forma de capital (en diners o en béns) o en forma de pensió. En aquest darrer cas s’ha de pagar en diners i per mensualitats avançades i s’atorga per un període limitat, llevat de circumstàncies excepcionals.

És un dret de rescabalament que correspon al cònjuge que, en règim de separació de béns, ha treballat substancialment més que l’altre per a la casa o per a l’altre cònjuge sense retribució, o amb una retribució insuficient, i si per aquest motiu l’altre cònjuge ha obtingut un increment patrimonial superior. Es reconeix, tant en els supòsits de separació judicial, divorci o nul·litat, com en el cas de mort.
- És l’instrument que concreta la manera com ambdós progenitors pensen exercir les responsabilitats parentals i en el qual es detallen els compromisos que assumeixen respecte de la guarda, la cura i l’educació dels fills.
- El pla de parentalitat s’ha d’incorporar al conveni regulador.
- De la manera convinguda pels cònjuges en el pla de parentalitat.
- Si no hi ha acord, la determina el jutge tenint en compte que, en la mesura que sigui possible, les responsabilitats parentals s’han d’exercir conjuntament.