• Imprimeix

Tutela i curatela i altres institucions de protecció de la persona

 

Poden ser posats en tutela:

 • Els menors no emancipats que no estiguin sota la potestat parental.
 • Els incapacitats, quan la sentència d’incapacitació així ho estableixi. La sentència pot establir, en lloc de la tutela, la constitució de la curatela de l'incapaç. El curador es limita a completar la capacitat mitjançant l’assistència en l’àmbit determinat per la sentència, sempre que el grau d’incapacitat permeti la persona governar-se per si mateixa. La sentència pot conferir les funcions d’administració ordinària de determinats aspectes del patrimoni.

Estan obligats a promoure la constitució de la tutela des del moment que coneguin el fet que la motiva:

 • Els parents més propers.
 • Les persones o institucions que tinguin sota la seva guarda el menor o incapacitat.
 • El Ministeri Fiscal.
 • L’autoritat judicial l’ha de disposar d’ofici, si s’assabenta que en l’àmbit de la seva jurisdicció hi ha alguna persona que ha d’ésser sotmesa a tutela.
 • Qualsevol persona que conegui aquesta circumstància l'ha de comunicar al jutjat o al Ministeri Fiscal.
 • Qualsevol persona en previsió que el dia de demà pugui ser incapacitada pot designar qui vol que sigui el seu tutor per quan arribi aquesta situació.
 • Els progenitors poden designar tutors per als fills i/o filles menors o incapacitats que estiguin sota la seva potestat per al cas que ells faltin o no se’n puguin fer càrrec.
 • La designació de tutor feta per a un mateix s’ha d’ordenar en escriptura pública.
 • La designació de tutor per part dels progenitors, es pot fer en escriptura pública, en testament o en codicil.
 • En tot cas, la tutela s’ha de constituir judicialment.

Les tuteles i altres organismes tutelars fetes en escriptura pública, que no sigui en testament o codicil, s’han d’inscriure en el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris, que depèn del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Quan la persona ha nomenat un apoderat en escriptura pública perquè tingui cura dels seus interessos.
El poder pot tenir efectes des de l’atorgament o es pot establir quines seran les circumstàncies que determinaran l'inici dels efectes.
Només el pot sol·licitar la persona major d’edat que el necessiti per tenir cura d'ella mateixa o dels seus béns a causa de la disminució no incapacitant de les seves facultats físiques o psíquiques.
El nomena l’autoritat judicial, que ha de respectar la voluntat de la persona a la qual ha d’assistir pel que fa al nomenament o l’exclusió d’alguna persona.
- Vetlla pel benestar de la persona assistida en l’àmbit personal.
- Intervé, juntament amb la persona assistida, en els actes jurídics relacionats amb les funcions de l’assistència. També pot fer funcions d’administració del patrimoni de la persona assistida.
És l'afectació d’uns béns i dels seus rendiments a la satisfacció de les necessitats vitals de la persona que els necessita.
- Les persones amb una determinada discapacitat psíquica o física.
- Les persones en situació de dependència d’acord amb el que estableix la llei.
La persona física o jurídica designada en l'escriptura pública de constitució.
- La constitució del patrimoni protegit s’ha de formalitzar en escriptura pública.
- Cal l’acceptació del beneficiari o, si escau, la dels seus representants legals.