• Imprimeix

Convivència estable en parella

 • La parella estable és la formada per dues persones, majors d'edat, que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, si la convivència dura més de dos anys ininterromputs, tenen un fill comú o formalitzen la relació en escriptura pública.
 • Les relacions de la parella estable es regulen exclusivament pels pactes dels convivents, mentre dura la convivència.

L'article 234-1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, quant als supòsits de constitució d'una parella estable, estableix el següent: 

Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.
c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Tanmateix, segons l'article 234-2 del mateix text legal, cal tenir en compte que no poden constituir una parella estable les persones següents:

a) Els menors d'edat no emancipats.
b) Les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau.
c) Les persones casades i no separades de fet.
d) Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.

L'article 234-3 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en relació amb el règim de les parelles estables durant la convivència, estableix el següent:

- Les relacions de la parella estable es regulen exclusivament pels pactes dels convivents, mentre dura la convivència.

- En matèria de disposició de l'habitatge familiar, s'aplica el règim previst pel matrimoni.

- Els convivents en parella estable poden adquirir conjuntament béns amb pacte de supervivència.

A efectes de la inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya, mitjançant el certificat d'empadronament de convivència històric.

Per inscriure una parella en el Registre de parelles estables de Catalunya, els convivents en parella estable han de presentar una sol·licitud d'inscripció, de forma telemàtica o presencial, i adjuntar-hi la documentació que acredita l’existència de la parella estable. A més, caldrà que signin una declaració responsable on consti que no concorre cap de les causes que els impedeixen constituir-se com a parella estable, de conformitat amb allò previst per l’article 234-2 del Codi civil de Catalunya.

Les sol·licituds estan disponibles al portal Tràmits gencat.

Per acreditar l’existència d'una parella estable cada membre de la parella ha d'aportar la documentació següent:

a) Document d’identitat.

b) Certificació literal o completa de naixement, que ha d'estar expedida –com a màxim- dins dels sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

c) En el cas que la parella s’hagi constituït perquè la convivència en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial dura més de dos anys ininterromputs, cal adjuntar el certificat o certificats d’empadronament de convivència històric.

d) En el cas que la parella s’hagi constituït perquè durant la convivència en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial els convivents en parella estable tenen un fill en comú, cal aportar el certificat d’empadronament de convivència històric i el llibre de família o la certificació de naixement on consti la descendència en comú.

Si els sol·licitants no s'hi oposen, el Departament de Justícia verificarà de forma automatitzada les dades declarades i no s'hauran d'aportar els documents a, c i d.

Si la sol·licitud es presenta de manera presencial, només caldrà aportar una sol·licitud d’inscripció signada per ambdós convivents.

Si la sol·licitud es presenta de forma telemàtica, caldrà que cada convivent signi una sol·licitud individual.

La sol·licitud telemàtica ha d’estar signada mitjançant un sistema de signatura electrònica reconeguda, que té la mateixa validesa que la signatura manuscrita d’un document paper.

Les resolucions d’inscripció de la parella estable es notifiquen als dos convivents en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data d’entrada de les sol·licituds en el Registre de l’òrgan competent.

No. És necessari que, amb caràcter previ a la inscripció de la parella estable, l’òrgan responsable del Registre comprovi el compliment dels requisits exigits per inscriure-la i que es dicti una resolució que acordi la inscripció. A partir d’aquest moment, es podran emetre les certificacions corresponents.

No, el procediment de tramitació de la inscripció és igual que quan la sol·licitud es presenta de manera presencial. Per tant, cal que primer es comprovi el compliment dels requisits exigits per inscriure la parella estable i que es dicti una resolució que n'acordi la inscripció.

La inscripció en el registre de parelles estables és un nou mitjà de prova que permet acreditar l'existència de les parelles estables, a banda de les escriptures notarials i les actes de notorietat.

El Registre de parelles estables de Catalunya té caràcter administratiu, és únic i es gestiona en suport informàtic. 

 

S'hi inscriu tant l'existència com l'extinció de la parella estable. 

La inscripció de la parella estable en el Registre és voluntària i no té caràcter constitutiu, atès que la parella estable existeix si es compleixen els requisits establerts al llibre segon del Codi civil de Catalunya. Per a la inscripció es requereix que els convivents en parella estable hi consenteixin. La inscripció de l'extinció de la parella estable es pot fer a sol·licitud d'un de sol. 

Així mateix, les inscripcions poden ser objecte de modificació per causa d'error o d'alteració sobrevinguda de les dades, a instància del convivent en parella estable al qual afectin, o bé a instància de qualsevol dels dos convivents si les dades són comunes.

 • Té dret a la propietat de la roba, mobles i estris del parament de l’habitatge comú.
 • A viure a l'habitatge comú durant l’any següent a la mort del convivent.
 • A ser alimentat amb càrrec al patrimoni del mort durant l’any següent a la seva mort.
 • A la compensació per raó del treball que li correspongui.
 • A rebre una pensió de viduïtat, d'acord amb el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre), sempre que es compleixin els requisits següents:
  • que la convivència estable tingui una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys i amb caràcter immediat al decés del causant; i
  • que la parella s'hagi inscrit al registre de parelles de fet, almenys dos anys abans de la defunció, o que consti un document públic de constitució de la parella estable, formalitzat amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la mort del causant.
 • Té els mateixos drets successoris que el cònjuge vidu.

En matèria de Seguretat Social, destaca l'atorgament d'un nou mitjà de prova que facilita al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viduïtat i a altres prestacions socials de conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

En aquest sentit, a banda del compliment dels requisits d'alta i cotització que estableix l'article 219 del Reial decret esmentat, l'article 221 estableix, en relació amb la pensió de viduïtat, que els requisits que han de complir de forma acumulativa les parelles estables per tenir accés a la pensió esmentada són els següents:

- Que els ingressos del membre supervivent no superin els llindars establerts per la normativa de seguretat social (en l'actualitat, aquest mateix article 221 de la Llei general de la Seguretat Social).

- Convivència estable amb duració ininterrompuda no inferior a cinc anys i amb caràcter immediat al decés del causant.

- Inscripció, almenys dos anys abans de la defunció, al registre de parelles de fet o document públic de constitució de la parella estable, formalitzat amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la mort del causant.

- Que cap dels membres de la parella estable tingui vincle matrimonial amb una altra persona.

Sí, si ambdós convivents en parella estable ho sol·liciten al notari autoritzant. Tot i això, les escriptures públiques i les actes de notorietat són documents que constitueixen la parella estable o que proven la seva existència i són un mitjà de prova per si mateixos.

La inscripció en un registre de parelles estables municipal no comporta la inscripció automàtica en el Registre de parelles estables de Catalunya. Caldrà que els membres de la parella estable, als efectes d'acreditar la seva existència, s'inscriguin en el Registre de parelles estables de Catalunya.

En aquest supòsit, aquestes parelles estables poden aportar la certificació d'inscripció emesa per l'ajuntament corresponent, només a efectes de constància.

Les causes d'extinció d'una parella estable estan regulades per l'article 234-4 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, que determina que la parella estable s'extingeix per les causes següents: 

a) Cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida.
b) Mort o declaració de mort d'un dels convivents.
c) Matrimoni de qualsevol dels convivents.
d) Comú acord dels convivents formalitzat en una escriptura pública.
e) Voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre.

Quan concorren les causes d'extinció d'una parella estable d’acord amb el que estableix l'article 234-4 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, cal inscriure l'extinció de la parella estable en el Registre. La inscripció es pot fer a instància d'un sol convivent i requereix la presentació de la documentació que acredita que concorre una causa d'extinció.

No, cal una resolució prèvia dictada pel director o directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques. Aquesta resolució es notificarà als dos convivents en parella estable en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data d’entrada de les sol·licituds en el Registre de l’òrgan competent.

Sí, el contingut de les inscripcions s’acredita mitjançant un certificat expedit pel Registre de parelles estables. 

Aquests certificats, que són gratuïts, únicament es poden expedir a instància de qualsevol dels convivents en parella estable, dels seus hereus o a requeriment dels òrgans judicials. 

Així mateix, també podran expedir certificats els ens locals territorials, als veïns respectius que els ho sol·licitin, i els notaris autoritzants, a instància de qualsevol dels convivents en parella estable. En qualsevol cas, l’exercici d’aquestes facultats certificadores ha de garantir el compliment de la legislació i les garanties exigibles en matèria de protecció de dades de caràcter personal i resta subjecta a l’habilitació dels mitjans tecnològics i, si escau, a l’adopció dels acords corresponents.

Data d'actualització:  07.04.2017