La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament resol els recursos governatius que s'interposen contra les qualificacions negatives dels títols o les clàusules concretes d'aquests títols susceptibles d'inscripció en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya, sempre que es fonamentin en una infracció de les normes de dret català. És assessorada per una comissió formada per un notari, un registrador de la propietat, un catedràtic d'universitat i un advocat nomenats per un període de tres anys pel conseller o per la consellera de Justícia a proposta de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya. Per a més informació sobre la regulació relacionada amb els recursos governatius, es pot consultar l’apartat Normativa.

El Departament ha elaborat una base de dades de les resolucions de recursos publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). L'eina ofereix les possibles combinacions de cerca que s'han considerat orientatives i facilitadores per als usuaris, alhora que elimina la disseminació d'informació i permet avançar cap a la uniformització en la interpretació del dret català en aquest àmbit. Es preveuen actualitzacions de la base de dades com a mínim un cop l'any o, d'acord amb l'activitat de la comissió, dos cops l'any. La darrera actualització conté les resolucions publicades al DOGC fins a 28 de novembre de 2018.

L'accés a la base de dades es pot fer mitjançant el cercador o el full de càlcul.

Per a la indexació de la cerca dels recursos s'ha fet servir uns termes concrets com a sinònims de termes que utilitza la comunitat de juristes. En la taula següent es pot consultar el terme usat en la base de dades i el terme jurídic sinònim:

Terme usat Terme sinònim
Dret de transmissió Ius transmissionis
Principi de fe pública registral Adquisició a non domino
Tercer hipotecari
Interrogatio in iure Interpellatio in iure
Interpel·lació judicial (a l'hereu)
Llicència de parcel·lació Llicència de segregació
Llicència de divisió
Crisi matrimonial o de convivència Disposició a favor del cònjuge separat o divorciat o amb matrimoni declarat nul
Comunitat ordinària indivisa Comunitat ordinària
Comunitat ordinària proindivís
Comunitat romana
Minoria d'edat Menors d'edat
Modificació judicial de la capacitat Incapacitació
Capacitat judicialment modificada Incapacitat
Atribució de l'ús de l'habitatge Dret d'ús de l'habitatge habitual
Dret d'ús
Ús de l'habitatge
Substitució fideîcomissària de residu Fideïcomís de residu
Parella estable Unió estable de parella
Data d'actualització:  19.12.2018