Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions poden constituir federacions per assolir millor les finalitats que els són pròpies i facilitar la coordinació; al seu torn, les federacions poden constituir confederacions. Totes estan subjectes al règim general de les associacions.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques s'encarrega del registre de les associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social a Catalunya i que  exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya. En queden excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions empresarials i els sindicats.

Si voleu consultar l'adreça d'alguna associació o federació inscrita en el Registre, podeu fer-ho per mitjà de la base de dades Guia d'Entitats.