Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins. La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques porta el Registre dels col·legis professionals de Catalunya. Si voleu consultar l'adreça d'algun col·legi professional que hi estigui inscrit, podeu fer-ho per mitjà de la base de dades Guia d'Entitats.