• Imprimeix

Societats professionals

Les societats professionals tenen per objecte social l’exercici en comú d’una activitat professional. Estan regulades per la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals i, d’acord amb l’article 1, és activitat professional aquella per a l’exercici de la qual es requereix titulació universitària oficial, o titulació professional per a l’exercici de la qual cal acreditar una titulació universitària oficial i la inscripció en el col·legi professional corresponent.

D’acord amb la Llei, hi ha exercici en comú d’una activitat professional quan els actes de la societat són executats directament sota la seva denominació social i li són atribuïts els drets i obligacions inherents a l’exercici de l’activitat professional com a titular de la relació jurídica establerta amb el client.

El contracte de societat professional s’ha de formalitzar en escriptura pública que s’ha d’inscriure al Registre Mercantil i al Registre de societats professionals del col·legi professional que correspongui.

Per tal de donar compliment al que estableix l’article 8.5 de la Llei, relatiu a la publicitat de les inscripcions de les societats professionals inscrites i comunicades pels col·legis professionals al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya, les societats professionals constituïdes i inscrites es poden consultar en el document següent:

Data d'actualització:  17.07.2014