• Imprimeix

Adaptació d'estatuts

El dia 31 de desembre de 2012 va finalitzar el termini que la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, concedeix a les fundacions per adaptar els seus estatuts a aquesta normativa i inscriure l’adaptació en el Registre de Fundacions.

Els efectes que la no-adaptació dels estatuts dintre del termini establert pot arribar a tenir per a les fundacions són importants: per una banda, es considera un incompliment greu de les obligacions pròpies del càrrec de patró, i per una altra, impedeix a aquestes entitats obtenir ajuts i subvencions de l’Administració de la Generalitat.

En relació amb aquesta obligació heu de tenir en compte que el dia 9 de juliol va entrar en vigor la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que incorpora importants novetats encaminades a dotar d’agilitat i eficiència el funcionament de les fundacions, amb mesures com ara la introducció de la figura de la declaració responsable i la consegüent reducció dels supòsits d’actes subjectes a l’autorització del Protectorat, així com altres canvis que afecten, per exemple, els actes indelegables del patronat o la figura del secretari.

L’esmentada Llei 7/2012 ha mantingut el 31 de desembre de 2012 com a data límit per adaptar els estatuts. Per aquest motiu, hem recordat a les fundacions la necessitat de fer-ho, tenint en compte les directrius següents:

a) Aquelles fundacions que hagin inscrit en el Registre de Fundacions l’adaptació dels seus estatuts abans de l’entrada en vigor de la Llei 7/2012, s’entendrà que han complert el manament legal d’adaptar-los dintre del termini establert.

Ara bé, tenint en compte que la Llei 7/2012 conté normes de caràcter imperatiu que poden haver deixat sense efecte determinades previsions estatutàries, el Protectorat va recomanar que, per raons de seguretat jurídica, les fundacions tramitessin les corresponents modificacions d’estatuts per, si calia, adequar-los a la Llei 7/2012.

b) Les fundacions que encara no havien adaptat els seus estatuts al Codi civil de Catalunya, tenien l'obligació de fer-ho abans del dia 31 de desembre de 2012, prenent com a paràmetre la Llei 4/2008, de 24 d’abril, amb les modificacions que hi ha introduït la Llei 7/2012, de 15 de juny.

Data d'actualització:  18.09.2014