• Imprimeix

Preguntes més freqüents

 

1. Estic tramitant i em surt error 012: La persona autenticada ha de ser la mateixa que heu indicat en el formulari com a sol·licitant/presentadora.
El tràmit no requereix que us identifiqueu per enviar-lo, però si ho feu mitjançant un certificat digital o si heu estat prèviament identificat al Canal Empresa, la plataforma contrasta que les dades del certificat digital coincideixen amb les de la persona que figura com a presentador. Si esteu autenticat al Canal Empresa, cal que us assegureu que les dades identificatives del certificat coincideixen amb les del presentador que figuren al formulari. De tota manera, si voleu, podeu lliurar el formulari sense identificar-vos.

2. Estic tramitant i em surt error 079: El document presentat ja l'heu enviat a tramitar amb anterioritat. Si desitgeu enviar una nova sol·licitud, descarregueu i empleneu un nou formulari. 
Aquest error apareix perquè esteu reutilitzant un formulari que ja heu lliurat anteriorment. Cal que descarregueu un altre cop el formulari des de l'enllaç següent: https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzarCE.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=ENT001SOLC

3. Estic tramitant i em surt error 118: Abans d'enviar el formulari, és necessari que el valideu amb el botó "Validar". Si el sistema us dóna error, corregiu-lo, signeu-lo i torneu-lo a validar. A continuació, deseu-lo i envieu-lo a tramitar.
Aquest error es produeix perquè heu de validar el formulari abans d’enviar-lo a tramitar. Per tant cal que cliqueu prèviament el botó ‘validar’. D’aquesta manera podreu desar el formulari, signar-lo i enviar-lo a tramitar.

4. Estic tramitant i em surt error 305: El sistema no ha pogut validar la vostra signatura perquè ha detectat que el certificat està caducat. Si us plau, verifiqueu que el certificat és correcte i torneu a signar el formulari per tramitar la vostra sol·licitud.
Aquest error es produeix perquè es detecta que el certificat digital que esteu fent servir està caducat. Heu de renovar el certificat digital dirigint-vos al proveïdor que el va emetre.

5. Estic tramitant i em surt error 308: El certificat que heu utilitzat per signar la sol·licitud no és un certificat vàlid per realitzar aquest tràmit. En aquest portal no s'accepten les signatures realitzades amb els certificats que genera el programari Adobe en el moment de realitzar la signatura. Només són vàlides les signatures realitzades amb els certificats emesos per les entitats de certificació reconegudes. Consulteu les condicions tècniques per tramitar en línia al Canal Empresa per obtenir la llista de certificats acceptats.
Aquest error es produeix perquè hi ha un problema en la validació de les signatures, ja que esteu fent servir un certificat amb el qual no es pot signar aquest formulari. Cal que comproveu si esteu fent servir un certificat admès per signar aquest formulari. Podeu consultar quins són els certificat admesos pel Canal Empresa en el document Instruccions signatura digital.

6. Estic tramitant i em surt error 314: Aquest tràmit requereix la signatura del formulari. Si us plau, signeu el formulari PDF i envieu-lo a tramitar.  
Aquest error es produeix perquè heu enviat el formulari sense signar i el tràmit requereix signatura obligatòria. Per tant, cal que signeu abans el formulari.

7. Estic tramitant i em surt error 317: El número del document d'identitat de la persona o entitat que ha de signar el document, no coincideix amb l'identificador del certificat digital que s'ha utilitzat per signar-lo.
Aquest error apareix en dos casos:
- Quan el presentador o sol·licitant (segons l’opció escollida per l’usuari) que signa és una persona física, però el NIF que figura al certificat no coincideix amb el NIF introduït al formulari.
- Quan el presentador o sol·licitant (segons l’opció escollida per l’usuari) que signa és una persona jurídica, però el NIF del representant legal/o el NIF de l’entitat que figuren al certificat no coincideixen (un o tots dos) amb el NIF del representant legal i/o el NIF de l’entitat informats al formulari.
Cal que canvieu les dades al formulari d’acord amb les que figuren al certificat o que feu servir un altre certificat que contingui les dades que voleu que figurin al formulari.

Una fundació és una entitat no lucrativa, constituïda per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets per a la realització de finalitats d’interès general.

Una organització té afany de lucre si el que mou les actuacions de l’organització o dels seus membres és la consecució de beneficis econòmics per repartir-los entre els propietaris dels béns que s’han utilitzat per realitzar les activitats. Una organització sense afany de lucre, per tant, té motivacions diferents de l’obtenció de beneficis econòmics.

El col·lectiu al qual s'adrecen les fundacions pot ser gran o petit, però ha de ser necessàriament genèric. Tant els beneficiaris –aquells a qui s’adreça– com l’activitat escollida seran un reflex de la voluntat del fundador. S’entén per activitats d’interès general: activitats d’assistència social, cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries, de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de foment de l’economia o de la investigació, de promoció del voluntariat o qualsevol altra de semblant.

Per poder crear una fundació cal:

- un o més d'un fundador
- un patrimoni
- una finalitat lícita i d’interès general.

Per constituir la fundació és obligatori disposar de l’escriptura pública de la carta fundacional, la qual ha de tenir el contingut mínim establert per l'article 331-4 del Codi civil de Catalunya.

Les diferències més importants entre ambdós tipus d’organitzacions responen als punts següents:

Diferents requisits de creació

Per crear una associació cal la voluntat de tres o més persones d’agrupar-se per aconseguir una finalitat comuna d’interès general o particular. Per constituir una fundació cal també, a més a més, un patrimoni, que es destinarà a la consecució de la finalitat d’interès general.

Finalitat per a la qual han estat creades

Una associació pot perseguir les finalitats que desitgin els seus socis, sempre que siguin legals. En canvi, la fundació es dedica a perseguir finalitats d’interès general.


Òrgans de govern

Els òrgans de govern d’una associació són l’assemblea general i la junta directiva. L’assemblea general aprova el pressupost i els comptes de l’organització, mentre que la junta directiva s’encarrega d’assegurar que es compleixen els objectius de l’organització i les decisions de l’assemblea. L’òrgan de govern d’una fundació és el patronat.

Règim fiscal diferenciat

Les associacions declarades d’utilitat pública poden gaudir d’un tractament fiscal més beneficiós que les que no ho han estat.

Les fundacions poden gaudir també del mateix tractament fiscal que les associacions declarades d’utilitat pública.

Les funcions, la composició i els càrrecs de l’òrgan de govern i representació de les fundacions (el patronat) es regeixen pels articles 332-1 a 332-12 del Codi civil de Catalunya.

El patronat, òrgan de govern i representació de la fundació, vetlla perquè s’acompleixin la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació, a favor dels beneficiaris, dels fruits, rendes i béns de què disposa la fundació. Les persones que formen el patronat han d’estar involucrades en el dia a dia de la fundació i són els líders veritables de la fundació.

Entre les funcions que hauria de complir un patronat se’n poden destacar tres de principals:

- l’avaluació del treball que duen a terme els qui dirigeixen les fundacions;
- l’avaluació del treball que porta a terme el mateix patronat, és a dir, assegurar que realment es vetlla per l’objectiu fundacional;
- la garantia que hi ha una justificació dels comptes de la fundació davant la societat, amb el grau més alt possible de transparència de les actuacions, i l’establiment de la mesura dels resultats i l’impacte social dels projectes i les activitats per ratificar el compliment de la missió.

El patronat ha d’estar integrat com a mínim per tres persones físiques o jurídiques. El nomenament de patrons s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions. En el cas de les persones jurídiques, s’hi ha d’inscriure també el nom de la persona física que les representa.

El patronat ha de tenir un president  i un secretari . Aquest darrer càrrec pot correspondre a una persona que no tingui la condició de membre de l'òrgan de govern. En aquest cas intervé en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el govern.

Les fundacions, com a organitzacions no lucratives, pel fet de no tenir afany de lucre, no poden repartir-se beneficis o excedents econòmics que puguin obtenir.

Les fundacions poden comptar al seu si amb gent assalariada a l’organització i realitzar activitats econòmiques per a l’obtenció de beneficis, sens prejudici que els beneficis obtinguts s’hagin de reinvertir en la mateixa organització per aconseguir els fins socials per als quals va ser creada. Les fundacions poden gestionar directament explotacions econòmiques si l’exercici de l’activitat constitueix per ell mateix el compliment de la finalitat fundacional o d’una part d’aquesta finalitat, o també si es tracta d’una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una parta d’aquesta finalitat.
A partir del 9 de juliol de 2012, la legislació civil aplicable en matèria de fundacions és el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en la redacció donada per la Llei 7/2012, de 15 de juny (DOGC núm. 6152, de 19 de juny de 2012). També continuen en vigor els articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, pel que fa, respectivament, al règim de resolució de sol·licituds d’autorització i la competència del Protectorat per resoldre les sol·licituds d’inscripció.
La Llei no exigeix cap nombre mínim de persones fundadores. Pot haver-hi només un fundador, de conformitat amb l'article 331-1.2 del Codi civil de Catalunya. Tanmateix, d’acord amb l’article 331-2.1 del Codi civil, les persones jurídiques públiques només poden constituir fundacions conjuntament amb persones privades d’acord amb la seva normativa. Són fundadores les persones físiques o jurídiques que han aportat, en concepte de dotació, béns o drets avaluables econòmicament que consten a la carta fundacional (article 331-1.2 del Codi civil).
El domicili ha d’estar situat a Catalunya i s’ha d’establir al lloc on l’òrgan de govern tingui la seu o al lloc on l’entitat dugui a terme principalment les activitats (article 311-8 del Codi civil de Catalunya).
Els patrons han d’exercir les seves funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la fundació, en interès de la qual han d’actuar sempre (332-8 del Codi civil de Catalunya).

A més, d’acord amb l’article 332-6 del Codi civil, el patronat té el deure de cobrir les vacants que s’hi produeixin d’acord amb el procediment que estableixin els estatuts. Quan el nombre de membres en actiu sigui inferior al nombre de patrons que els estatuts fixen per constituir vàlidament el patronat, actuar i adoptar acords, el protectorat els pot requerir que restableixin el nombre mínim de patrons. Si no ho fan en un termini de trenta dies, el protectorat pot completar el patronat fent els nomenaments necessaris o, si escau, pot instar la dissolució de la fundació.

D’altra banda, d’acord amb els apartats c) i d) de l’article 315-2 del Codi civil, en el Registre de Fundacions s’han d’inscriure els actes relatius al nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de l’òrgan de govern i l’acceptació dels càrrecs per als quals han estat designats els membres del patronat.

Consegüentment, els patrons tenen l’obligació de comunicar les modificacions en la composició de l’òrgan de govern cada vegada que es produeixin. La comunicació del canvi de patronat s’ha de fer en la forma prevista als estatuts i s’ha d’acreditar l’acceptació pels patrons nomenats en alguna de les formes previstes per l'article 332-5.1 del Codi civil.
Es tracta d’una modificació estatutària que ha d’aprovar el patronat amb les majories exigides pels estatuts. En l’acord de modificació han de constar el compliment dels quòrums exigits estatutàriament, la conveniència del canvi per a l’interès de la fundació i la nova redacció de l’article estatutari relatiu al domicili. L’acord del Patronat s’ha d’elevar a escriptura pública, de la qual s’ha de presentar una còpia autèntica al Registre de Fundacions, juntament amb la sol·licitud d’inscripció normalitzada i el justificant del pagament de la taxa a la qual està subjecte el procediment de modificació d’estatuts (article 335-1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya).
Es tracta d’una modificació estatutària que ha d’aprovar el patronat amb les majories exigides pels estatuts. En l’acord de modificació han de constar el compliment dels quòrums exigits estatutàriament, la conveniència del canvi per a l’interès de la fundació, com s’hi ha tingut en compte la voluntat dels fundadors i la nova redacció de l’article estatutari relatiu a la denominació. L’acord del Patronat s’ha d’elevar a escriptura pública, de la qual s’ha de presentar una còpia autèntica en el Registre de Fundacions, juntament amb la sol·licitud d’inscripció normalitzada i el justificant del pagament al qual està subjecte el procediment de modificació d’estatuts (article 335-1 del Codi civil de Catalunya).
Sí, la denominació de la fundació ha de contenir la paraula fundació (article 331-9.a del Codi civil de Catalunya).
Les fundacions han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals. Se n’exceptuen les entitats que no estan obligades a presentar la declaració de l’impost de societats, les quals, però, han de portar almenys un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

Les fundacions han de portar llibres d’actes, que han de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats autenticades de la manera que estableixin els estatuts o, si no l’estableixen, amb la signatura del secretari o la secretària i el vistiplau del president o la presidenta de l’òrgan. Es poden obrir llibres d’actes separats per als diversos òrgans d’una persona jurídica, però s’han d’agrupar en un de sol al final de cada exercici.

Les fundacions en les quals col·laborin persones en règim de voluntariat han de portar un llibre o un registre amb una relació actualitzada dels voluntaris. Aquest llibre ha de contenir una descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica, si en tenen.

A partir de l'aprovació de la Llei 11/2005, de 7 de juliol, no cal legalitzar els llibres.

El Codi civil de Catalunya estableix, a l’article 314-1, dos procediments de fusió segons el tipus de fundació:

- procediment general: és el que estableixen els apartats 2 al 6 de l’article 314-1 del Codi civil;

- procediment més simplificat: l’estableix l’apartat 7 de l’article 314-1 del Codi civil i només és aplicable a les fundacions que puguin portar un règim econòmic simplificat en la data de tancament de l’exercici econòmic.

El Codi civil de Catalunya estableix a l’article 314-2 dos procediments d’escissió segons el tipus de fundació de què es tracti: 

- procediment general: és el que estableixen els apartats 2 al 5 de l’article 314-2 del Codi civil de Catalunya;

- procediment més simplificat: l’estableix l’apartat 6 de l’article 314-2 del Codi civil  i només és aplicable a les fundacions que puguin portar un règim econòmic simplificat en la data de tancament de l’exercici econòmic.

El Codi civil de Catalunya estableix a l’article 314-2 dos procediments d’escissió segons el tipus de fundació de què es tracti:

- procediment general: és el que estableixen els apartats 2 al 5 de l’article 314-2 del Codi civil de Catalunya;

- procediment més simplificat: l’estableix l’apartat 6 de l’article 314-2 del Codi civil  i només és aplicable a les fundacions que puguin portar un règim econòmic simplificat en la data de tancament de l’exercici econòmic.
L’article 314-3 del Codi civil de Catalunya preveu que les persones jurídiques es poden transformar, conservant la personalitat, si les normes que les regulen ho permeten i les del tipus de persona jurídica que pretenen assumir no ho prohibeixen. Al seu torn, l’article 324-3.2 del Codi civil estableix que les associacions es poden transformar només en una altra persona no lucrativa.

L’acord de transformació l'ha d'adoptar l’assemblea general de l’associació amb els quòrums d’assistència i d’adopció d’aquest tipus d’acord exigits als estatuts o, si els estatuts no els estableixen, amb els quòrums fixats a l’article 324-1 del Codi civil. L’acord de transformació ha de contenir les mencions exigides per a la constitució d’una fundació, incloent-hi la dotació inicial, el nomenament del patronat i les modificacions estatutàries pertinents.

La dotació inicial de la fundació ha de consistir en diners o en altres béns fructífers.

Dotació inicial en diners

1.1. Fundacions de durada indefinida: la dotació inicial no pot ser inferior a 30.000 €
1.2. Fundacions temporals: la dotació inicial no pot ser inferior a 15.000 €

Com a regla general, la dotació inicial s’ha d’haver aportat i desemborsat íntegrament abans de sol·licitar la inscripció de la fundació en el Registre de Fundacions. Això no obstant, si la dotació és en diners, l’apartat 5 de l’article 331-6 del Codi civil de Catalunyal permet l’aportació successiva en els casos següents:

- Quan la fundació és constituïda per persones físiques o jurídiques privades, en els supòsits en què el compromís de l’aportació successiva consta en escriptura pública amb valor de títol executiu d'acord amb el que estableix la legislació processal civil (article 331-6 del Codi civil).

- Quan la fundació és constituïda per persones jurídiques públiques i corporacions de dret públic. En aquest cas, el compromís de les aportacions successives ha de constar de manera expressa en l’acord fundacional aportat per l’òrgan de govern competent, d’acord amb el que estableixi la legislació de finances públiques.

En tots dos casos, el desemborsament inicial ha de ser almenys del 25% i la resta s’ha d’aportar en el termini de cinc anys.

Dotació inicial en béns

Els béns han de ser fructífers i han de ser adequats per iniciar o dur a terme les activitats fundacionals; així mateix, han d’estar lliures de càrregues que n’impedeixin o en limitin d’una manera significativa la utilitat pública. El seu valor no pot ser inferior a 30.000 € o 15.000 €, segons que es tracti, respectivament, d’una fundació de durada indefinida o d’una de durada temporal (331-5.1 i 331-8.2 del Codi civil).

S’ha d’aportar com a annex a la carta fundacional un informe, emès per un pèrit, que contingui la descripció dels béns o drets, les seves dades registrals i la informació de les càrregues sobre els béns aportats, si n’hi ha, i també la seva valoració i la seva rendibilitat potencial i la indicació dels criteris que s’han seguit per fer aquestes estimacions. Si es tracta d’una explotació econòmica, s’han de presentar també els comptes anuals degudament auditats (article 331-6.3 del Codi civil).

La dotació inicial no es pot computar com a ingrés en el projecte de viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de la fundació i de les activitats previstes indicades a l’article 331-7 del Codi civil de Catalunya.

Si durant el procés d’inscripció d’una fundació no accepten el càrrec un nombre de patrons suficient, d’acord amb els estatuts, per constituir vàlidament el patronat, actuar i adoptar acords, el Protectorat, de conformitat amb l’article 331-11 del Codi civil de Catalunya, ha de requerir els patrons designats en la carta fundacional i en l’acte d’última voluntat que encara no hagin acceptat el càrrec que ho facin. Si no l’accepten en el termini d’un mes a comptar del requeriment, la seva designació caduca i el Protectorat ha de requerir els fundadors que designin nous patrons o modifiquin els estatuts en el termini que fixi el Protectorat d’acord amb les circumstàncies concurrents. Un cop vençut aquest termini, el Protectorat pot nomenar substituts, un cop fetes d’ofici les modificacions necessàries dels estatuts i respectant, en la mesura que sigui possible, la voluntat del fundador, llevat que, d’acord amb l’acte d’última voluntat, la carta fundacional o els estatuts de la fundació, s’hagi de procedir d’una altra manera.

Un cop inscrita la fundació, si es produeix un supòsit de manca de membres del patronat, aquest òrgan té el deure, d’acord amb l’article 332-6 Codi civil de Catalunya, de cobrir les vacants que s’hi produeixin d’acord amb el procediment que estableixin els estatuts. Quan el nombre de membres en actiu sigui inferior al nombre de patrons que els estatuts fixen per constituir vàlidament el patronat, actuar i adoptar acords, el Protectorat els pot requerir que restableixin el nombre mínim de patrons. Si no ho fan en el termini de trenta dies, el Protectorat pot completar el patronat fent els nomenaments necessaris o, si escau, pot instar la dissolució de la fundació.

Els patrons no poden ser retribuïts en cap cas per raó del seu càrrec de patró. L’article 332-10.1 del Codi civil de Catalunya disposa que els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses justificades degudament i a la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici.

L’esmentat article també disposa que els patrons poden tenir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació amb els requisits següents:

- La relació s’ha d’articular en un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

- El patronat, abans de la formalització del contracte amb el patró, ha de presentar una declaració responsable, A aquest efecte, el Departament de Justícia facilita el model corresponent. Mitjançant la declaració responsable els patrons manifesten que van adoptar l’acord de contractar laboralment o professionalment un patró i declaren, entre d’altres punts:

· Que hi han votat favorablement dos terços o més del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.

· Que la persona o les persones subjectes al conflicte han proporcionat al patronat tota la informació rellevant sobre la situació de conflicte d’interessos.

· Que la persona o les persones subjectes al conflicte s’han abstingut d’intervenir en la deliberació i la votació en què es va acordar efectuar l’operació descrita.

· La descripció de les tasques laborals retribuïdes.

· El nombre de patrons amb relació laboral o professional. En tot cas, cal tenir en compte el següent:

- El nombre de patrons amb relació laboral i professional no pot ser mai igual ni superior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

Si l’import dels contractes formalitzats amb un patró és superior als 100.000 euros anuals o al 10 % dels ingressos ordinaris meritats en el darrer exercici econòmic —que s’hauria d’haver tancat i aprovat pel patronat en el termini legalment establert—, la declaració responsable s’ha d’acompanyar amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons més el cost del nou contracte que es vol formalitzar és superior a l’esmentat 10 %.

Vegeu la qüestió Algunes precisions sobre la declaració responsable.

No, d’acord amb l’article 333-1.6 del Codi civil de Catalunya només s’ha de demanar autorització prèvia al Protectorat per a actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents: ­

- Si el donant ho ha exigit expressament. ­
- Si ho estableix una disposició estatutària. ­
- Si els béns i drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

D’acord amb l’article 333-1 del Codi civil  no opera el mecanisme de l’autorització i, en el seu lloc, s’ha de presentar al Protectorat el model de declaració responsable corresponent degudament emplenat, en els supòsits d’actes de disposició que tot seguit s’indica.

A aquest efecte, el Departament de Justícia facilita el model corresponent.

A la declaració responsable caldrà adjuntar un informe d’un tècnic independent en els supòsits següents:

1. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió del producte de l’alienació dels béns que integren la dotació i els béns destinats al compliment de les finalitats fundacionals. En aquests casos, l’informe del tècnic ha d’acreditar la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

2. Quan es facin actes d’alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles de la fundació, amb un valor de mercat superior als 100.000 euros o al 20 % de l’actiu de la fundació segons el balanç del darrer exercici econòmic aprovat. En aquests casos, l’informe, subscrit per tècnics independents, ha d’acreditar que l’operació respon a criteris economicofinancers i de mercat.

Quan es tracti d’actes de disposició que, d’acord amb l’article 333-1.3, serien objecte de comunicació, pel fet que el seu valor de mercat és inferior a 100.000 euros o el 20 % de l’actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat pel patronat, però respecte dels quals es produeix una situació de conflicte d’interessos entre la fundació i els patrons o persones vinculades, cal presentar també una declaració responsable.

A aquest efecte, el Departament de Justícia facilita el model corresponent.

Vegeu la qüestió Algunes precisions sobre la declaració responsable.

D’acord amb l’article 333-1 del Codi civil, han de ser objecte de comunicació al Protectorat els actes d‘alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 € i que no sigui supòsit de declaració responsable. Aquesta comunicació s’ha de fer abans d’executar l’acte de disposició.

Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al Protectorat junt amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposa l’article 332-13 del Codi civil de Catalunya.

A aquest efecte, el Departament de Justícia facilita el model corresponent.

Vegeu la qüestió Algunes precisions sobre la declaració responsable.

No. El patronat, d’acord amb el que eventualment disposin els estatuts, pot designar una o més persones per exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la fundació, les quals poden ser membres del patronat. Si aquestes funcions són encomanades a algun patró, cal fer-ho d’acord amb l'article 332-10 del Codi civil de Catalunya.

No. Arran de la reforma del llibre tercer del Codi civil per la Llei 7/2012, de 15 de juny, els apoderaments ja no són objecte d’inscripció en el Registre de Fundacions. Sí que ho són les delegacions de funcions i la seva modificació, revocació o substitució.
D’acord amb l’article 333-11.1 del Codi civil de Catalunya, els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre a una auditoria externa si, durant dos anys consecutius, en la data del tancament de l’exercici, concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de l’actiu sigui superior a sis milions d’euros.

b) Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris sigui superior a tres milions d’euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici sigui superior a cinquanta.

d) Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.

e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l’exercici.

D’altra banda, els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre a una auditoria externa sempre que, per mitjà d’una resolució motivada, el Protectorat apreciï la necessitat d’obtenir una imatge més fidel i completa dels comptes.

L’auditoria s’ha de presentar davant el Protectorat de forma conjunta amb els comptes anuals de la fundació.
Per tal de poder inscriure una delegació d’una fundació estrangera al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya s’ha de presentar la documentació que estableix l’article 311-9.4 del Codi civil de Catalunya.

De conformitat amb l’article 336-1.3 Codi civil, cal que la delegació acrediti la suficiència de recursos per al finançament de les activitats de conformitat amb el que preveu l’article 331-7 del Codi civil, és a dir que és requisit per a la inscripció en el Registre de Fundacions la presentació d’un projecte de viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de la fundació i de les activitats previstes per a aquest període.

Així mateix, cal recordar que la delegació d’una fundació estrangera està sotmesa a les obligacions que estableixen els articles 333-7.a 333-12 del Codi civil pel que fa als comptes anuals.

Tal com estableix l’article 314-4 del Codi civil de Catalunya, la dissolució de la persona jurídica fundacional obre el període de liquidació, fins a la fi del qual l’entitat conserva la personalitat jurídica. Durant aquest període la persona jurídica s’ha d’identificar en les seves relacions de tràfic com a entitat en liquidacióCorrespon a l’òrgan liquidador o a les persones liquidadores executar l'acord de liquidació i sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre de Fundacions (article 314-6.2 del Codi civil de Catalunya).

Com s’acredita la declaració responsable? 
Les declaracions responsables es formulen d’acord amb els models normalitzats  que estan publicats al web del Departament de Justícia i s’acrediten mitjançant un certificat signat pel secretari amb el vistiplau del president (article 332-13.1 del Codi civil de Catalunya). Cal que les objeccions a la contractació que hagin formulat els membres del patronat constin en la mateixa acta o en un escrit separat (article 323-13.2 del Codi civil)

Quan s’ha de presentar?
Abans d’executar l’acte o atorgar el contracte. Dins del termini d’un mes a comptar de la data en què el patronat l’hagi acordada.

Un cop realitzat l’acte, que més s’ha de fer davant del Protectorat? Quins documents s’han de presentar? 
Cal presentar el document que formalitzi l’acte o contracte en un termini de 2 mesos des que es va presentar la declaració responsable al Protectorat. Si l’acte o contracte es formalitza per mitjà d’una escriptura pública, s’ha de protocol·litzar la declaració responsable.

Cal incloure la informació dins la memòria dels comptes anuals.

Quines són les conseqüències de la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol manifestació, dada o document que consti en una declaració responsable o que l’acompanyi? 
Aquests casos, amb la prèvia audiència del patronat, implicaran la denegació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte i si aquest ja ha estat atorgat, s’aplicarà el que l’article 312-10 del Codi civil estableix sobre la ineficàcia d’acords, decisions i actes i es poden iniciar les actuacions que corresponguin per exigir les responsabilitats que la legislació.
Segons el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en el cas dels expedients d’autorització d’actes o contractes pel Protectorat iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’aplica el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en la redacció vigent en el moment immediatament anterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, llevat que la persona interessada opti per acollir-se al règim que estableix aquesta Llei, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008.