• Imprimeix

Obligacions segons la Llei del protectorat

L’article 5 de la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública disposa que el nivell de subjecció de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública s’ha de fixar per mitjà d’una ordre.

L’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, dona compliment a aquest mandat legal i fixa quines són les obligacions concretes de transparència per a cada tipus o categoria d’entitats.

Transparència a les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública