• Imprimeix

Formació per a perits judicials a Tortosa

Normativa dels cursos

Inscripcions

- S'han de fer mitjançant la butlleta d'inscripció, que s’ha de trametre per correu electrònic a l'adreça uiajcejfe.dj@gencat.cat en el termini d'inscripció establert. Les que arribin fora de termini no es tindran en compte. L'enviament de la butlleta no comporta automàticament l'admissió al curs.
- Cal emplenar la butlleta amb totes les dades que s'hi demanen.
- L'omissió o declaració falsa de dades necessàries per a la selecció dels alumnes pot ser motiu d'exclusió del procés de selecció o de penalització per a les seleccions posteriors.

Notificació d'admissió

Es notificarà als alumnes el curs al qual han estat admesos i, si escau, el torn que els correspon. Només es comunicaran els casos d'admissió. Aquesta notificació es farà per correu electrònic.

Baixes i renúncies

Un cop notificada l'admissió a un curs, les baixes sense justificació s'han de comunicar per escrit fins a 8 dies abans de l'inici del curs per tal que la plaça vacant es pugui adjudicar a alguna de les persones en llista d'espera.

Obtenció de certificats

- Els cursos de formació donen dret a certificats d'assistència.
- Les activitats formatives estan sotmeses a un control d'assistència. Per a l'obtenció del certificat és imprescindible l'assistència a un mínim d'un 80 % del curs.
- No es té dret a certificat d'assistència si no es compleix el mínim d'assistència.

Calendari i horari

Els calendaris i horaris es poden modificar d'acord amb les necessitats organitzatives i de disponibilitat de professorat. Si hi ha modificacions, els alumnes admesos als cursos en seran informats amb la màxima antelació possible.

Nombre de places

30

Preu del curs

Un cop confirmada l'acceptació al curs, s'ha de satisfer l'import de 30,05 €.

Dies i lloc de realització del curs

14 i 16 de novembre

Edifici Judicial de Tortosa
Plaça dels Estudis s/n
Sala de vistes (planta baixa)
43500 Tortosa

Més informació

Podeu enviar un missatge a l’adreça uiajcejfe.dj@gencat.cat.

Formació general

Té com a objectiu donar una formació de caràcter general sobre els procediments judicials i la funció que hi té el perit.

Documentació

Programa del curs

Sol·licitud i període d'inscripció

Butlleta d’inscripció

Del 7 d’octubre al 21 d’octubre de 2016 (ambdós inclosos). El darrer dia la inscripció finalitza a les 14.00 h

Requisit

Constar inscrit a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia.

Criteris de selecció

  1. Proximitat territorial al lloc on s’imparteix la formació
  2. Constar inscrit a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia
  3. Anys d’experiència professional
  4. Actuacions pericials dels jutjats
Data d'actualització:  07.10.2016