• Imprimeix

Codi de conducta comú

Què és el codi de conducta comú?

El codi de conducta comú és el conjunt de regles ètiques que conformen un mínim estàndard ètic que els grups d'interès es comprometen a complir en la pràctica de les activitats incloses en l'àmbit objectiu del Registre de grups d'interès en què estan inscrits. El codi és comú a tots els subjectes inscrits en un mateix registre.

Quines són les regles ètiques del codi de conducta comú?

Són les que contenen l'article 51 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’article 18 del Decret 171/2015, de 28 de juliol de 2015.

Els grups d'interès poden modificar el codi de conducta comú?

No. El codi de conducta comú està legalment configurat com un codi d'adhesió, conformat per les regles incloses en l'article 18 del Decret 171/2015, de 28 de juliol, que els grups d'interès han d'acceptar expressament amb la declaració responsable d'inscripció i no poden restringir-lo ni modificar-lo.

Amb total indemnitat d'aquest estàndard ètic comú, però, els grups hi poden afegir compromisos més rigorosos de conducta. En aquest cas els han de declarar en el Registre per tal que en doni publicitat.

Data d'actualització:  16.11.2017