• Imprimeix

Control i fiscalització

Quins mecanismes hi ha de control i fiscalització?

a) Actuacions de verificació.
b) Procediment d'alertes.
c) Denúncies i procediment d'investigació.

Com es formulen les sol·licituds, alertes i denúncies?

Les sol·licituds, alertes i denúncies s'han de presentar davant l'òrgan responsable del Registre, és a dir, la persona titular de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

Aquesta competència no exclou:

- Les potestats de seguiment, fiscalització, control i sanció que puguin correspondre a cadascuna de les administracions i institucions que integren el Registre.
- Les funcions de control i fiscalització atribuïdes al Síndic de Greuges, a la Sindicatura de Comptes i a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

La recepció, remissió i notificació de sol·licituds, declaracions i comunicacions entre l'òrgan responsable del Registre i els interessats es fan efectives a través de mitjans electrònics.

Què són les actuacions de verificació?

Són les actuacions que practica l'òrgan responsable del Registre per comprovar la conformitat de les dades declarades al Registre. Aquestes actuacions es fan d'ofici en el marc dels controls de qualitat, aleatoris o específics, relatius a la veracitat de les dades, o amb ocasió d'una alerta o una denúncia.

El Registre dona publicitat del resultat final d'aquestes actuacions i procediments i, si escau, de les resolucions de suspensió temporal i de cancel·lació definitiva de les inscripcions. 

Què són les alertes?

Una alerta és una comunicació adreçada a l'òrgan responsable del Registre per comunicar que alguna informació declarada al Registre és errònia, omet algun aspecte rellevant o fa referència a inscripcions no admissibles.

Com es tramita una alerta?

Qualsevol persona pot enviar una alerta a l'òrgan responsable del Registre, el qual ha de contrastar la informació comunicada amb la informació registral i, si escau, iniciar les actuacions de verificació corresponents. Les alertes es fan arribar a l'òrgan responsable del Registre per mitjà del formulari corresponent. En aquest formulari s'ha de fer constar la identitat de la persona que tramet l'alerta, però aquesta identitat no és objecte de publicació.

Què són les denúncies?

Una denúncia és una declaració escrita que es formula davant l’òrgan responsable del Registre per comunicar fets dels quals es derivin indicis d'incompliment de les obligacions establertes a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, o del codi de conducta que sigui aplicable.

Qui pot formular una denúncia?

Qualsevol persona pot formular una denúncia davant de l'òrgan responsable del Registre. 

Quina informació ha d'incloure la denúncia?

- Dades personals i de contacte de la persona denunciant.
- Identificació del grup d'interès afectat.
- Fets denunciats.
- Presumpte o presumptes incompliments i els motius.
- Informació o documentació en què es fonamenta la denúncia, sense que s'admetin mers judicis de valor.
- Danys soferts amb ocasió dels fets denunciats, si escau.

Com es tramita una denúncia?

La denúncia es formula mitjançant un formulari que es publicarà a Tràmits gencat.

La identitat de la persona denunciant no pot ser objecte de publicació.

Un cop rebuda la denúncia, l'òrgan responsable del Registre pot iniciar un procediment d'investigació i, si escau, adoptar, com a mesura cautelar, la suspensió temporal de la inscripció.

Poden ser sancionats els grups d'interès?

Sí. Els grups d'interès poden ser sancionats en cas d'incórrer en la conducta infractora recollida a l'article 77.3 f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a l’incompliment per part dels grups d’interès de les obligacions establertes per aquesta Llei o pel codi de conducta comú que els és aplicable.

Quan del resultat de les actuacions d'investigació dutes a terme l'òrgan responsable del Registre apreciï l'existència d'indicis racionals de la comissió per les persones i les organitzacions que tenen la condició de grups d'interès, de la referida infracció: 

  • L'òrgan responsable del Registre ha de traslladar la denúncia i el resultat de les actuacions d'investigació a l'òrgan competent per iniciar el procediment sancionador. 
  • Ha d'acompanyar-hi una petició raonada d'inici del procediment sancionador. 
  • La sanció aplicable és la recollida a l'article 84.1 a) 4t de la Llei 19/2014: la cancel·lació definitiva de la inscripció en el Registre.
Data d'actualització:  16.11.2017