• Imprimeix

Criteris i procediment d'inscripció

- La denominació d'un grup d'interès que és una persona jurídica ha de coincidir amb la denominació amb la qual aquesta figura inscrita en el Registre corresponent, o aquella en virtut de la qual ha obtingut el NIF.

- La denominació dels grups d'interès que són persones físiques ha de coincidir amb el que figura en el document d'identitat.

- La denominació de les organitzacions, plataformes, xarxes i altres fonts d'influència organitzada sense personalitat jurídica és aquella que han acordat els seus constituents i amb què se'ls coneix i actuen davant la societat i el tràfic jurídic.

- No es pot practicar la inscripció en el Registre de cap subjecte que tingui idèntica denominació a la d'un altre ja inscrit en el Registre de grups d'interès de Catalunya.

La inscripció en el Registre de grups d'interès es formalitza a instància del grup d'interès, mitjançant la presentació d'una sol·licitud del seu representant adreçada a l'òrgan responsable del Registre.

 

Els sol·licitants declaren sota la seva responsabilitat que disposen de la documentació acreditativa de les dades que fan constar a les sol·licituds, sense que calgui adjuntar-la, i l'òrgan gestor del Registre està habilitat per comprovar-ho en qualsevol moment.

Una única persona pot constituir un grup d'interès.

No, un grup d'interès només pot estar inclòs en una de les categories del Registre, previstes a l'article 13 del Decret 171/2015, de 28 de juliol.

La classificació dins d'una categoria es fa a instància del grup d'interès, amb la validació corresponent de l'òrgan responsable del Registre.

Data d'actualització:  16.11.2017