• Imprimeix

Efectes de la inscripció

Quins avantatges té la inscripció en el Registre?

La inscripció en el Registre de grups d'interès de Catalunya dona dret a:

  • Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics, membres electes o diputats com a grup d'interès inscrit en el Registre.
  • Formar part de les llistes de correu per rebre alertes automàtiques sobre tramitacions, actes i consultes públiques respecte de les activitats o les iniciatives públiques relatives a les matèries d'interès del declarant que s'hagin fet constar en les declaracions responsables o en les modificacions posteriors.
  • Fer constar la seva contribució en les consultes públiques en qualitat de grups d'interès inscrits al Registre.
  • Exercir els altres drets que l'ordenament els pugui reconèixer pel fet de trobar-se inscrits en el Registre.


A banda de gaudir d'aquests avantatges, la inscripció en el Registre i el compliment de la normativa reguladora dels grups d'interès els confereix el prestigi social propi de les organitzacions compromeses amb la qualitat dels serveis i amb el funcionament democràtic de les institucions.

Un grup d'interès no inscrit en el Registre pot mantenir contactes amb alts càrrecs, autoritats i empleats públics, membres electes o diputats?

No. Excepcionalment, però, i només en cas que el grup d'interès pretengui dur a terme activitat d'influència davant d'alts càrrecs o personal directiu de la Generalitat i el seu sector públic, es preveu que ho pugui fer sense prèvia inscripció del grup d'interès, a condició que les persones que el representen formalitzin per escrit, per mitjà del model normalitzat, el compromís a presentar la sol·licitud d'inscripció del grup dins dels 10 dies següents al contacte mantingut, tal com estableix l'Acord de Govern GOV/82/2016, de 21 de juny.

Quines obligacions comporta la inscripció en el Registre?

- Acceptar que la informació proporcionada es faci pública.
- Actualitzar periòdicament la informació declarada davant del Registre.
- Garantir que la informació proporcionada és completa, correcta i fidedigna.
- Complir amb el mínim estàndard ètic establert al codi de conducta comú.
- Acceptar l'aplicació del règim de control i fiscalització, i les mesures corresponents, en el cas d'incompliment del codi de conducta o del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quines són les obligacions d'informació davant del Registre?

Els grups d'interès han d'informar de les activitats que duen a terme i del seu àmbit d'interès i finançament. 

Els declarants que actuen per compte de tercers també han d'informar sobre els clients, persones o organitzacions per a les quals treballen i de les quantitats econòmiques que reben, si s’escau, i les despeses relacionades amb la seva activitat com a grup d'interès.

 

Quan s'ha d'actualitzar la informació declarada?

Quan se'n produeixi alguna modificació. Les modificacions de la informació general i bàsica s'han de comunicar al Registre en el termini d'un mes des de la modificació.

La informació específica, dins l'any natural en què s'hagi produït la modificació.

Data d'actualització:  16.11.2017