• Imprimeix

Qüestions generals

 • Persones físiques o jurídiques privades que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general. 

 • Organitzacions, plataformes, xarxes i altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen, de facto, una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit objectiu del Registre. 


Els grups d'interès també s’anomenen grups de pressió, lobbys o stakeholders.

Sí. Tots els grups d'interès, per tal de poder exercir activitat d'influència, han de constar prèviament inscrits en un registre públic creat a aquest efecte, d'acord amb el que disposa el Títol IV de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sí. El deure d'inscripció té caràcter individual, per la qual cosa s'hi han d'inscriure tots els subjectes que pretenguin influir, individualment considerats, amb independència de si pertanyen o no a un altre grup d'interès inscrit.

 • El coneixement per la ciutadania de les persones i organitzacions que realitzen activitat d'influència o intermediació. 
 • El control de les relacions i contactes que els grups d'interès mantinguin amb l'Administració i els servidors públics.  
 • La difusió de les regles ètiques a les quals els grups d'interès han d'ajustar la seva actuació.

Per als servidors públics, una major confiança i tranquil·litat. Si el grup d'interès està inscrit en el Registre, el servidor públic sap que establir-hi relacions o contactes és perfectament legítim i adequat i que la interrelació es desenvoluparà en un marc de transparència i integritat.

Per als grups d'interès, més facilitat de relació i participació i un major prestigi. La inscripció en el Registre de grups d'interès genera diversos avantatges a l'hora de relacionar-se amb l'Administració i amb els organismes i entitats que integren el seu sector públic i d'accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives. La seva subjecció a la normativa reguladora dels grups d'interès també els presenta davant de l'Administració i del conjunt de la societat com a organitzacions ètiques i responsables que amb el seu exemple contribueixen a la qualitat democràtica del país.

Per a la societat, més transparència, control i més confiança en les institucions. L'existència del Registre i la informació que difon permeten al conjunt de ciutadans conèixer les relacions que s'estableixen entre les institucions públiques i els grups d'interès, saber quan es produeixen, a través de quins canals, amb quins efectes o resultats i d'acord amb quines regles de conducta.

En el Registre de grups d'interès de Catalunya, creat mitjançant el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer i regulat al Decret 171/2015, de 28 de juliol. Aquest Registre actua com a registre de grups d'interès de tot el sector públic de Catalunya i és gestionat per l'Administració de la Generalitat. 

O en altres registres de grups d'interès que puguin haver estat creats pels ens locals, per les entitats de dret públic que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei i que exerceixen funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, les institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del Títol II de l'Estatut d’autonomia, els col·legis professionals i les corporacions de dret públic i les universitats públiques de Catalunya, en els supòsits en els quals l'activitat d'influència es pretengui exercir en el seu respectiu àmbit d'actuació.

El Registre abasta els grups d'interès que actuen davant dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, és a dir, els organismes, ens públics, entitats i institucions independents i dependents, vinculades o participades per l'Administració de la Generalitat que figuren inventariades en el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Igualment s'hi inclouen activitats d'influència davant l'Administració local a Catalunya i el seu sector públic, així com les altres institucions, ens, entitats, col·legis professionals, corporacions, consorcis i universitats públiques a què fa referència l'article 3.1 b i c de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Sí, perquè el que predetermina la inscripció no és el domicili del grup d'interès sinó l'Administració, organisme o entitat davant del qual s'exerceix la influència (principi de territorialitat de l'àmbit d'influència).

Qualsevol activitat feta davant d'un servidor públic amb la voluntat d’influir en l'elaboració de lleis, normes amb rang de llei, disposicions generals, o en l'elaboració o l'aplicació de les polítiques públiques i la presa de decisions, incloent els contactes, contribucions i participacions voluntàries en les consultes oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics o altres consultes. 

En particular, s'han de declarar al Registre les activitats següents: 

 • Contactes orals i escrits, reunions i audiències amb càrrecs i servidors públics. 
 • Preparació,  difusió i comunicació de cartes, escrits, informes, material informatiu o documents de debat i de presa de posició. 
 • Organització d'actes, reunions, activitats promocionals, conferències, jornades o actes socials als quals es conviden servidors públics. 
 • Prestació d'assessorament tàctic o estratègic, incloses aquelles l'abast i el calendari de les quals estan adreçades a influir els servidors públics. 
 • Contribucions voluntàries i participació en consultes o audiències sobre projectes normatius i a l'elaboració i aplicació de polítiques públiques. 
 • Activitats privades fetes amb voluntat d'influir que realitzen les corporacions de dret públic, sindicats i associacions professionals diferents de les funcions públiques i les institucionals de representació i defensa d'interessos corporatius, professionals i econòmics. 

No es preveuen excepcions subjectives al deure d’inscripció: tots els grups d’interès estan obligats a inscriure’s.

Sí es preveuen excepcions objectives: algunes activitats estan excloses del deure d’inscripció, en la mesura que no es consideren activitats d’influència. 

Cal inscriure activitat d'assessorament jurídic?

- No cal inscriure activitats destinades a informar un client sobre una situació jurídica general.
- No cal inscriure la prestació d'assessorament jurídic o professional vinculades directament a defensar els interessos afectats per procediments administratius.
- No cal inscriure activitats d'assessorament dutes a terme amb finalitats informatives per a l'exercici de drets o iniciatives establerts per l'ordenament jurídic.

Cal inscriure activitats de conciliació o mediació dutes a terme en el marc de la llei? 

No.

Cal que s’inscriguin les associacions empresarials i sindicals?

Sí, sempre que pretenguin desenvolupar activitats d’influència.

Tanmateix el Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya, exclou de l’àmbit objectiu d’inscripció en el Registre les activitats realitzades pels sindicats de treballadors i les associacions empresarials en defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis.

Cal que s’hi inscriguin les corporacions de dret públic, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia? 

Sí, en relació amb la possible influència que puguin dur a terme en exercici de la gestió del interessos que representen, sotmesa al dret privat.

No, pel que fa a l’exercici de les funcions públiques encomanades en cada cas, subjectes a la tutela administrativa (exclusió objectiva).

Cal inscriure activitats realitzades per subjectes o entitats contractistes del sector públic o perceptors de subvencions o ajuts públics?

No cal la inscripció de les reunions i els contactes que mantinguin amb càrrecs i empleats públics quan tinguin per objecte la formalització, el seguiment i l’execució del contracte o la justificació, seguiment o execució de l’activitat subvencionada, respectivament. 

Sí cal la inscripció de qualsevol altra activitat d’influència que puguin exercir, com ara l’adreçada a plantejar ofertes de serveis, sol·licituds d’obtenció de fons públics, nous contractes o subvencions, o la modificació de les obligacions contractuals inicialment pactades.

Data d'actualització:  16.11.2017