• Imprimeix

Assessorament tècnic

L’assessorament aporta al procediment judicial la informació que la llei estableix sobre la situació psicològica, educativa i familiar del menor, així com del seu entorn social i, en general, sobre qualsevol altra circumstància rellevant i, des d'aquesta perspectiva, assessora les instàncies judicials perquè puguin tenir en compte aquests elements en les seves resolucions.

D'acord amb la finalitat de l'assessorament, els destinataris de la informació són els fiscals i jutges de menors que sol·liciten els informes tècnics. En canvi, els destinataris de la intervenció són els majors de 14 anys i menors de 18, que presumptament hagin comès fets tipificats com a delictes o faltes al Codi penal o a les lleis penals especials, i dels quals el Ministeri Fiscal o el jutge de menors demana el corresponent informe d'assessorament tècnic.

Aquesta població presenta determinades característiques que, de forma genèrica, són pròpies de l'etapa evolutiva de l'adolescència i del context sociocultural, les quals, entre d'altres factors, incideixen en el seu desenvolupament i conducta. Al mateix temps, però, presenta també l'heterogeneïtat pròpia de cada persona en tant que individu únic i de la diversitat multicultural en la qual s'està configurant la nostra societat.

- Informar tècnicament el fiscal i el jutge de menors mitjançant l’elaboració d'informes i la participació en els actes d’audiència.
- Assessorar el Ministeri Fiscal i el jutge de menors sobre quines poden ser, des del punt de vista educatiu i psicosocial, les respostes i mesures més adequades, entre les que preveu la Llei.
- Fomentar la col·laboració dels pares i familiars del menor o jove per promoure la responsabilització dels seus fills cap al fet il·lícit, el procediment judicial i les conseqüències que se’n puguin derivar.
- Propiciar la reflexió del menor o jove sobre la seva situació personal i judicial per afavorir que adopti una actitud de responsabilitat cap al procediment en què està involucrat.
- Orientar el menor o jove sobre els recursos de la comunitat que li puguin ser d’utilitat i sobre els programes existents, destinats a donar suport als processos individuals de reintegració.
- Promoure la col·laboració de les entitats i/o institucions públiques i/o privades, procurant que assumeixin les responsabilitats i competències que els són pròpies i participin en les funcions de prevenció i inserció social dels menors o joves i qualsevol altra que els puguin ser d’utilitat.

1. Informació al jove i a la seva família i enquadrament de la intervenció
Se’ls informa sobre l’objectiu de l’exploració, l’obligatorietat tant per al menor com per al professional, el procediment judicial i els drets que els assisteixen, la metodologia que se seguirà i els professionals que hi intervindran.

2. Exploració i observació
Es realitza a través d’espais d’entrevista amb el menor i els seus pares. Es dóna un espai individual al menor i un als pares, com també, un espai conjunt per valorar la relació i interacció en el conjunt familiar.
S’exploren aspectes relacionats amb l’àrea sociofamiliar, l’àrea personal del menor (trets bàsics de personalitat, autonomia i responsabilitat, sociabilitat i habilitats socials, situació escolar i laboral, etc.).
Les tècniques d’exploració que s’utilitzen per la recollida d’informació poden ser directes com l’entrevista, les proves diagnòstiques i l’observació, o bé indirectes, com la coordinació amb altres agents socials que tinguin coneixement del menor i de la seva família.

3. Elaboració de l’informe d’assessorament
L’informe és l’instrument escrit utilitzat per donar a conèixer a l’àmbit judicial la situació del jove i la valoració de la mateixa. Legalment, no és vinculant. I consta d’una informació sintètica, global i integradora de les diferents disciplines que hi intervenen, de forma que faci entenedora la situació del menors, del seu entorn i de la necessitat, o no, d’una intervenció.

4. Devolució, orientació i devolució
Aquesta fase no comporta obligatorietat per als joves i les famílies, sinó que es treballa des de la voluntarietat.
Des de l’equip tècnic es facilita un espai on la família i el jove puguin rebre informació sobre els aspectes que s’han detectat en l’exploració.
Possibilita la reflexió amb el jove i la família sobre aquells aspectes que puguin estar incidint en el desenvolupament del jove, com també, les necessitats d’intervenció. S’orienta sobre els abordatges possibles dels conflictes o problemàtiques detectades, i en cas que expressin el desig de connectar amb els recursos externs, es fa la derivació corresponent.

5. Assistència a les compareixences i audiències
El membre de l’equip tècnic que ha elaborat l’informe ha d’estar present en el moment de la compareixença i audiència judicial (judici oral).
El tècnic ha d’assessorar oralment sobre l’informe que ha elaborat i consta a l’expedient judicial.
Ha d’actualitzar la informació, amb els canvis produïts des de l’elaboració de l’informe fins al moment de l’audiència.
Ha de concretar la intervenció que consideri més adequada des del punt de vista educatiu, i proposar la mesura més adequada.

Finalitat
Aportar en la fase inicial del procediment judicial la informació que la Llei estableix sobre les circumstàncies personals i socials del menor i sobre qualsevol altra circumstància rellevant i assessorar a les instàncies judicials a fi que puguin tenir en compte l’interès del menor a l’hora de considerar l’adopció d’una mesura cautelar.

Objectius
- Respondre a les demandes dels fiscals i jutges de menors d’acord amb els requisits i terminis legals que exigeix l’adopció de mesures cautelars, i amb els criteris tècnics metodològics establerts.
- Informar les instàncies judicials sobre les circumstàncies personals i socials del menor per valorar, des de la perspectiva de l’interès del menor, la conveniència d’adoptar la mesura cautelar proposada pel Ministeri Fiscal, o bé una altra que es consideri més adequada a la seva situació, o bé, la conveniència de no adoptar cap mesura cautelar.

L’assessorament de l’equip tècnic sobre mesures cautelars es duu a terme en dos moments:
- A requeriment del fiscal, quan ha pres declaració al detingut i considera la possibilitat de sol·licitar del jutge l’aplicació d’una mesura cautelar.
- A requeriment del jutge de Menors en l’acte de compareixença per informar sobre la situació del menor i valorar la conveniència o no d’aplicar una mesura cautelar i quina pot ser la més adequada.

L’exploració i l’assessorament al Ministeri Fiscal es fa durant la detenció del jove dins del termini de 24 hores que té el Ministeri Fiscal per deixar-lo en llibertat o bé, posar-lo a disposició del jutge de menors. També a requeriment del jutge de menors el tècnic ha d’assistir a la celebració de la compareixença per valorar la situació personal i familiar del jove i la conveniència d’una mesura cautelar.
 

La Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors estableix com a preceptiu l’informe tècnic i l’assistència d’un representant de l’equip tècnic al moment de l’audiència.
La Llei regula la organització, dependència i composició dels equips tècnics, aquests aspectes es desenvolupen també en l’article 4 del Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, de reglament de la Llei.
La Llei 27/2001, de 31 de desembre, sobre justícia juvenil, del Parlament de Catalunya, a l’article 7, regula en l’àmbit català les competències atribuïdes en la LO 5/2000, sobre els equips tècnics.
La Llei 5/2000 defineix el marc d’actuació dels equips tècnics i els assigna funcions en les diferents fases del procediment.
- Durant la detenció del menor, està previst com preceptiu l’assessorament de l’equip tècnic, perquè el jutge de Menors pugui decidir sobre la conveniència d’adoptar alguna mesura cautelar proposada pel Ministeri Fiscal (article 28.1). I ha de ser escoltat a la compareixença que precedeix a l’adopció de la mesura cautelar (article 28.2).
- Durant la instrucció de l’expedient, el Ministeri Fiscal requereix a l’equip tècnic l’elaboració d’un informe sobre les circumstàncies psicològiques, familiars, educatives del menor, entorn social en què viu i, en general, sobre qualsevol altra circumstància rellevant als efectes de l’adopció d’alguna de les mesures previstes a la Llei.
- En l’acte de l’audiència o judici oral, l’article 35.1 estableix l’obligació de la presència d’un representant de l’equip tècnic que ha elaborat l’informe, esmentat en l’article 27.
- Una vegada dictada sentència i abans de l’execució de mesura, sobre la possibilitat que el jutge de menors acordi la suspensió de l’execució, la substitució de les mesures imposades a un menor, per deixar sense efecte la mesura, i per determinar l’ordre de compliment més adequada de les mesures imposades, etc.
- Durant l’execució de la mesura imposada, per a la revisió de la mesura i la revisió i substitució de les mesures.
- En altres fases del procediment, en l’acte d’apel·lació en l’audiència provincial, per assessorar la instància judicial quan el tècnic sigui citat.