• Imprimeix

Prevenció comunitària

Programa de suport a la prevenció de la delinqüència juvenil i a la mediació comunitària

Al novembre de 2004 la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil va iniciar el Programa de Suport a la Prevenció de la Delinqüència Juvenil i a la Mediació Comunitària, empesa per diverses raons:

  • La preocupació i les demandes dels ajuntaments i consells comarcals en relació amb els conflictes protagonitzats per adolescents i joves i la seva repercussió en la convivència social.
  • L’observació del deteriorament d’algunes situacions dels joves que arriben a justícia juvenil, i també, la constatació que en l'àmbit comunitari estan immersos en conflictes i dinàmiques de grup que ultrapassem el motiu concret pel qual han arribar a justícia.
  • La consideració del fet que, en relació amb les conductes i conflictes mencionats, a més de les actuacions i respostes legals que corresponen a cada cas, cal impulsar actuacions preventives que abordin el fenomen des d’una perspectiva preventiva global, incidint en els factors que el generen i procurant que l’actuació sigui transversal i no només des de justícia.


En aquest sentit, tal com posen de relleu el diversos dictàmens del Consell d’Europa sobre la delinqüència juvenil i les directrius de les Nacions Unides per a la prevenció del delicte, les causes de la delinqüència són múltiples i variades; prevenir-la, incidir-hi i canviar-ne la dinàmica requereix un ampli ventall de polítiques socials que ultrapassen l’àmbit de la justícia penal.

Es considera que les estratègies de prevenció del delicte ben planificades, a més de prevenir el delicte i la victimització, milloren la qualitat de vida de tots els ciutadans, produeixen beneficis a llarg termini en reduir els costos relacionats amb el sistema formal de justícia, i també, altres costos socials resultants de la delinqüència.

El Programa, emmarcat en la Recomanació R(2003) 20 del Consell d’Europa, considera que les mesures a impulsar en delinqüència juvenil s’haurien de concebre de tal forma que tractin el conjunt de factors que hi juguen un paper a diferents nivells: individual, familiar, escolar i comunitari. En conseqüència, la justícia juvenil s’ha de definir en el marc d’un sistema més ampli i treballar en estreta col·laboració amb els serveis que actuen en els àmbits de la salut, educació, acció social i protecció. La justícia de menors hauria de ser considerada, doncs, com el component d’una estratègia més àmplia de prevenció de la delinqüència juvenil, i basar-se en les estructures de proximitat, tenint en compte el context general en què es produeix: entorn, família, escola, veïnatge, grup d’iguals, etc.

Objectiu general
Col·laborar amb els ajuntaments i consells comarcals i donar-los suport en relació amb les transgressions i problemàtiques relacionades amb la conflictivitat social protagonitzada per adolescents i joves, i prevenir la delinqüència juvenil.

Actuacions
- Col·laboració amb els ajuntaments en l'anàlisi de les problemàtiques i dels conflictes protagonitzats per adolescents i joves en la comunitat.
- Definir programes d’actuació preventiva i de mediació, i de reparació i resolució de conflictes.
- Afavorir la cooperació i les actuacions coordinades entre professionals, àrees municipals i institucions.
- Aportar la formació necessària per a l'aplicació dels programes preventius relacionada amb la prevenció, la mediació comunitària i la reparació de danys.

Data d'actualització:  18.06.2012