D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret privat, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha de tenir una formació específica en mediació. Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.

L'Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d'homologació de la formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat concreta els continguts bàsics que ha de tenir la formació específica de mediació per tal que el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pugui decidir-ne l'homologació.

La finalitat dels continguts formatius és aprofundir en els coneixements específics i pràctics de la mediació orientats a la capacitació professional i a l'entrenament de les tècniques i habilitats pròpies de la persona mediadora desenvolupant les competències que permetin l'entrenament de l'alumnat com a futurs mediadors i mediadores.