• Imprimeix

Tràmits per homologar cursos

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Departament de Justícia
L’objecte d’aquest servei és l’homologació de cursos de formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat.

Els col·legis professionals, els centres docents universitaris o altres corporacions de dret públic que compleixin els requisits establerts en el Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, i en l’Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre.

Aquest servei està subjecte a la taxa que s'especifica a la sol·licitud, el pagament de la qual s’ha de justificar en el moment de la presentació de la sol·licitud.

D'acord amb l’Ordre JU/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d’homologació de la formació específica en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat, cal presentar la sol·licitud d'homologació d'un curs de formació específica en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat, juntament amb la següent documentació:

- El resguard del pagament de l'import de la taxa fixada per l'Administració.
- La memòria del curs que ha d'incloure les dades següents:

a) Programa del curs on se n'especifiquin els objectius, el contingut de les matèries i la seva durada.
b) Ressenya de la metodologia amb concreció del Programa de pràctiques.
c) Descripció dels sistemes d’avaluació emprats per valorar la capacitació dels alumnes.
d) Relació del personal docent, amb l'expressió de les dades personals i professionals.
d) Indicació de la pàgina web on s’informa del curs i s’especifica els requisits que exigeix la normativa per a la inscripció als registres de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
c) Calendari i horari del curs, i localització de les aules on s'impartirà.

La sol·licitud, adreçada a la persona titular de la direcció del Centre, i la documentació requerida, s’han de presentar a qualsevol dels registres següents:

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya  
- Serveis centrals del Departament de Justícia 
Servei Territorial de Girona 
Servei Territorial de Lleida 
Servei Territorial de Tarragona 
Servei Territorial de Terres de l'Ebre 

També es pot utilitzar qualsevol mitjà que autoritza l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

En el cas que es compleixin els requisits legals:

- Ofici de notificació de la resolució d'homologació o renovació, si és el cas.
- Resolució signada per la persona titular de la direcció del Centre de Mediació.
- S'informarà de la possibilitat de recórrer contra la resolució.

En el cas que no es compleixin els requisits legals:

- Ofici de notificació de les esmenes que s’han de fer a la documentació presentada.
- S'informarà de la possibilitat de presentar un recurs.

La notificació s'enviarà per correu a l’adreça facilitada per la persona sol·licitant.

Presencialment:
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
C. Pau Claris, 158, 4a planta. 08009 Barcelona

Telefònicament:
93 567 44 84

Bústia de suggeriments:
centremediacio.dj@gencat.cat

Si l’Administració no respon en el termini màxim establert de dos mesos es pot entendre que la sol·licitud s’ha respost en sentit favorable.

En la prestació d’aquest servei el Departament de Justícia, a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, es compromet a:

- Respondre a les consultes formulades per escrit o per correu electrònic en un període màxim de 15 dies hàbils.
- Resoldre la sol·licitud en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud.
- Donar accés electrònic gratuït a la normativa que regula de forma directa la prestació d'aquest servei.