• Imprimeix

Tràmits per sol·licitar la renovació de l'homologació

L’objecte d’aquest servei és la renovació d’un curs de formació específica en matèria de mediació familiar ja homologat.

Aquest servei està subjecte la taxa que s'especifica a la sol·licitud, el pagament de la qual s’ha de justificar en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Document en què s'especifiquin les dades que han canviat respecte a l’últim curs que es va homologar o renovar:

1. Respecte a les dades del curs.
2. Respecte a la memòria.
3. Rebut del pagament de la taxa.

La sol·licitud, adreçada a la persona titular de la direcció del Centre, i la documentació requerida, s’han de presentar a qualsevol dels registres següents:

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya  
- Serveis centrals del Departament de Justícia 
Servei Territorial de Girona 
Servei Territorial de Lleida 
Servei Territorial de Tarragona 
Servei Territorial de Terres de l'Ebre 

També es pot utilitzar qualsevol mitjà que autoritza l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic  i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

En el cas que es compleixin els requisits legals:

- Ofici de notificació de la resolució d’homologació o renovació, si és el cas.
- Resolució signada per la persona titular de la direcció del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
- Se us informarà de la possibilitat de recórrer contra la resolució.

En el cas que no es compleixin els requisits legals:

- Ofici de notificació de les esmenes que s’han de fer a la documentació presentada.
- Se us informarà de la possibilitat de presentar un recurs.
La notificació s'enviarà per correu a l’adreça facilitada per la persona sol·licitant.

Presencialment:
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
C. Pau Claris, 158, 4a planta. 08009 Barcelona

Telefònicament:
Tel. 93 567 44 84

Bústia de suggeriments:
centremediacio.dj@gencat.cat

Si l’Administració no respon en el termini màxim establert de dos mesos, es pot entendre que la sol·licitud s’ha respost en sentit favorable.
En la prestació d’aquest servei el Departament de Justícia, a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya es compromet a:

- Respondre a les consultes formulades per escrit o per correu electrònic en un període màxim de 15 dies hàbils.
- Resoldre la sol·licitud en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.
- Donar accés electrònic gratuït a la normativa que regula de forma directa la prestació d’aquest servei.