• Imprimeix

Registres de mediadors

D'acord amb la Llei 15 /2009 de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, per ser donat d’alta al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, cal complir els requisits següents:

a) Tenir una titulació universitària oficial.
b) Acreditar una formació i una capacitació específiques en mediació i en l’especialització corresponent, impartida per centres universitaris, pels col·legis professionals o per d’altres corporacions de dret públic, i cursar la part general i almenys una de les diferents especialitzacions. (Cursos homologats)
c) Estar col·legiat en el respectiu col·legi professional o pertànyer a una associació professional de l’àmbit de la mediació acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador o mediadora per a l’Administració.

Les persones que compleixen els requisits d’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 15 /2009 de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i volen exercir la funció de mediació regulada per aquesta Llei:

- Si pertanyen a un col·legi professional s’han d’inscriure al registre del col·legi el qual resoldrà la declaració de capacitació i traslladarà les inscripcions al Registre de l’àmbit corresponent del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

- Si són membres d’una associació professional acreditada o presten serveis de mediació per a l’Administració pública poden demanar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la inscripció directa al Registre de l’àmbit corresponent i el Centre resoldrà sobre la declaració de capacitació.

Data d'actualització:  27.07.2018