• Imprimeix

La mediació i reparació penal

La mediació i reparació penal és un servei ofert per la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil en què, a través d'un procés confidencial de diàleg i comunicació conduït per un mediador imparcial, participen de forma voluntària el denunciat, imputat o penat per un delicte i/o falta i la víctima o persona perjudicada, amb l’objectiu fonamental d’aconseguir la reparació adequada del dany causat o sofert i la solució del conflicte des d’una perspectiva justa i equilibrada als interessos d’ambdues parts.

Els equips de mediació i reparació penal, distribuïts territorialment, estan formats per professionals dels àmbits de la psicologia, el treball social, l’antropologia, el dret i d’altres disciplines de les ciències humanes i jurídiques, amb una formació específica en mediació i reparació en l’àmbit penal. 

Els equips donen resposta a les demandes de participació en el programa de mediació penal de les parts i als oficis de mediació que emeten els òrgans judicials de la jurisdicció penal de tot Catalunya.

A les parts
- La possibilitat de resoldre els conflictes segons els interessos i necessitats de les parts implicades, permetent que cada una de les parts pugui escoltar i ser escoltada i es senti partícip i responsable.
- La possibilitat de reparar el dany causat (reparació econòmica, moral, en una activitat, personal, etc.), tot propiciant la responsabilitat personal i la consciència de les conseqüències sofertes i fomentant els compromisos de futur.
- La possibilitat de ser reparat en el dany sofert i recuperar la tranquil·litat personal.

A la comunitat 
- El restabliment de la pau social.
- L'apropament del món de la justícia a la ciutadania.

Als òrgans judicials i a l’Administració de justícia 
- L’estalvi processal.
- L’estalvi en els procediments penals.

Duem a terme diferents tipus de mediació penal (mediació conjunta, indirecta, extensa, multiparts, de grups) amb una metodologia i un procediment específics.

Quan arriba una demanda de mediació, hi assignem un mediador, segons els criteris de territorialitat establerts, el qual fa les actuacions preliminars d’estudi de la informació judicial i de l’expedient administratiu (cas que hi hagi antecedents d’intervenció) i planifica les intervencions que s'han de fer.

Després, s'entrevista cada una de les parts implicades per avaluar si es compleixen els criteris de viabilitat. En cas afirmatiu, s’inicia el procés de mediació (entrevistes conjuntes entre les parts o de forma indirecta) que pot finalitzar amb acords o sense.
Una vegada finalitzat el procés es tramet un informe a l’òrgan judicial de competència en el qual es fa constar si hi ha hagut acord. Si és així, s’hi adjunta el document d’acords, perquè pugui ser valorat i considerat en el procediment obert.

Qui pot sol·licitar-la
- Les víctimes o persones perjudicades per un delicte i/o falta (excepte delictes de violència de gènere) que tinguin la necessitat de rebre una reparació.
- Els denunciats, imputats o penats per la comissió d’un delicte i/o falta de qualsevol tipologia delictiva (excepte delictes de violència de gènere), que vulguin reparar un perjudici causat.
- Els advocats d’ambdues parts.
- Els fiscals.
- Els òrgans judicials que coneixen el procediment judicial (mitjançant ofici).
- Els cossos i forces de seguretat.
- Els equips tècnics dels centres penitenciaris (per a interns preventius i penats i sempre que no es tracti de mediació penitenciària sinó penal).
- Altres serveis: equips d’assessorament tècnic penal, oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte, oficines d’Atenció al Ciutadà, equips de Mesures Penals Alternatives...

Quan es pot sol·licitar
En qualsevol moment processal: després de la denúncia i abans del judici, en la fase d'enjudiciament, en l'execució de la sentència, durant el compliment de la condemna...