• Imprimeix

Antecedents històrics i evolució

L’any 1981 es van transferir les competències en matèria de justícia juvenil a la Generalitat de Catalunya, moment en el qual es van iniciar els primers treballs en l’àmbit de l’execució de mesures en medi obert. Posteriorment, l’any 1984 es van traspassar les competències en matèria penitenciària. La voluntat de la Generalitat d’anar assumint aquestes competències i els principis rectors en matèria penal expressats a les Recomanacions del Consell d’Europa van propiciar la creació de la primera experiència en mediació i reparació penal en la jurisdicció de menors (1990) i del Servei d'Atenció i Orientació Social que l’any 1991 va començar a assessorar els òrgans judicials i a fer el seguiment de les mesures penals alternatives del Codi penal anterior.

En aquest context, quan el 25 de maig de 1996 va entrar en vigor la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, la qual modificava el sistema penal existent fins llavors, ja estaven creades les condicions per assumir l’execució de les noves mesures penals alternatives a la presó.

Primerament, el Departament de Justícia va assignar la competència de l’assessorament i l’execució d’aquestes noves mesures a la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i Justícia Juvenil. Posteriorment, mitjançant un decret de reestructuració del Departament, es van assignar al Servei de Mesures Penals Alternatives de la Subdirecció General de Medi Obert i Mesures Penals Alternatives, actualment integrada a la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, com a Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat, el qual en té actualment la competència.

Des del primer moment, el Departament de Justícia va posar al servei dels òrgans judicials de Catalunya equips territorialitzats de professionals per atendre les necessitats d’assessorament tècnic i d’execució d’aquestes mesures.

A Barcelona, el programa d’execució de mesures penals alternatives està gestionat per una entitat externa des de l’any 2001. A Girona, Lleida i Tarragona, Terres de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran la gestió de l’execució de les mesures penals alternatives correspon als serveis socials d’àmbit penal.

La supervisió i el seguiment de la gestió d’aquests programes els du a terme directament l'Àrea de Mesures Penals Alternatives.
Data d'actualització:  15.04.2009