Els voluntaris són el "conjunt de persones que efectuen una prestació voluntària i lliure, de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d'una organització estable i democràtica que comporti un compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona".

Programa marc de voluntariat

Els principis que ordenen l’actuació de les entitats de voluntariat són la Circular 1/2001, de gestió del voluntariat als centres penitenciaris de Catalunya, i el Programa de desenvolupament d’aquesta Circular. Les entitats, igual que els voluntaris que s'hi vinculen, tenen uns drets i uns deures, que estan recollits a la Carta del Voluntariat.

Les entitats de voluntariat han de presentar un programa d’intervenció general que serà validat per la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Aquest programa ha de recollir aspectes com la descripció de l’entitat, els objectius que es volen desenvolupar, el nombre de voluntaris que participen en les activitats, els recursos, la metodologia de treball, etc.

De manera conjunta, la Direcció General de Serveis Penitenciaris i les entitats de voluntariat estudien i planifiquen les necessitats de suport i col·laboració dirigides als col·lectius especials: malalts mentals, educació en el lleure, activitats a realitzar a medi obert o durant l’execució d’una mesura alternativa, etc.

Aquesta actuació ha d’encaixar amb les necessitats detectades prèviament i consensuades amb el centre penitenciari. En tot cas, l’entitat presentarà un programa, que ha de pactar prèviament amb el referent del voluntariat de cada centre penitenciari, que inclogui les activitats que els voluntaris de l’entitat duran a terme.

Tipus de col·laboració de la prestació voluntària

- Assistència jurídica
- Animació sociocultural
- Promoció de la salut
- Formació
- Esportiva
- Acompanyament educatiu
- Acompanyament en la comunitat

A part de les activitats que els voluntaris poden desenvolupar a l’interior de les presons, també poden fer actuacions tant en l’aplicació de les mesures penals alternatives com durant el període de compliment en medi obert. Això vol dir que, en funció de la situació penitenciària d’una persona, es podran fer activitats fora dels centres penitenciaris.

Requisits per ser voluntari

La persona que desitja ser voluntària ha de formar part d’una entitat o associació pública o privada que tingui per objectiu treballar per als altres en la millora de la qualitat de vida i que constitueixi una organització autònoma sense afany de lucre.

L’entitat ha d’estar inscrita en els registres corresponents de la Generalitat de Catalunya. A més, aquestes entitats han d’acreditar la subscripció d’una pòlissa d’assegurança, adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada pels voluntaris que cobreixi els riscos derivats directament de l’exercici de la seva activitat.

Per a més informació sobre com fer-se voluntari de presons, poseu-vos en contacte amb el telèfon que s’indica més avall.

Formació del voluntariat

El Pla de formació del voluntariat de Catalunya té com a objectiu donar impuls i reconeixement administratiu a la formació del voluntariat i garantir una oferta formativa a les persones voluntàries de qualsevol àmbit i nivell d'intervenció.

El curs "Intervenció en centres penitenciaris des del voluntariat" té una durada de 20 hores, que es distribueixen en tres mòduls. Així mateix, té el reconeixement del Pla de formació del voluntariat a Catalunya i, amb aquest efecte i a proposta de les escoles/entitats de formació reconegudes, s’expediran diplomes acreditatius de la formació als alumnes que hagin superat els requisits establerts.

Aquesta formació és obligada per a qualsevol voluntari penitenciari en el marc dels programes d’intervenció aprovats per la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Pel que fa a la previsió de nous cursos, la Comissió de formació de la Taula de Participació Social continua treballant sobre aquest tema i elaborarà un calendari de formació en consonància amb els voluntaris que s’hagin de formar.

Si voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Medi Obert i Serveis Socials de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat del Departament de Justícia (telèfon 93 214 01 00, ext. 2609).

Pla de col·laboració de les entitats socials de Catalunya per al desplegament d’accions de voluntariat en l’àmbit de l’execució penal

Activitats de voluntariat als centres penitenciaris

Data d'actualització:  10.03.2017