• Imprimeix

Taula de Participació Social

La Taula de Participació Social del Departament de Justícia es defineix en l’Ordre JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació social en l'àmbit penal i penitenciari.

La Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari actua com a òrgan consultiu i de relació entre el departament competent en matèria d’execució penal i les entitats col·laboradores i de voluntariat que treballen en els processos de reinserció social a Catalunya, amb la finalitat de coordinar la participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania.

La taula de participació exerceix les funcions següents:

a) Aporta informació i obre processos de participació amb la representació de la part social de la Taula en tots aquells aspectes estratègics de la política penitenciària que siguin rellevants per a la seva actuació.

b) Proposa, avalua el funcionament i fa propostes de millora de les línies generals, dels circuits i dels canals de comunicació que han d’enquadrar la relació de col·laboració entre ambdues parts.

c) Proposa estratègies conjuntes per facilitar la difusió de la dimensió social i rehabilitadora de la política penitenciària.

A més, pot dur a terme qualsevol altra funció que tingui relació amb les anteriors i que el plenari, sota la presidència del director o la directora de Serveis Penitenciaris, pugui acordar.
Per aconseguir els seus objectius, es defineixen un conjunt de principis que estableixen unes pautes d’actuació que han de garantir la coordinació, participació i formació que situï totes les parts implicades en un nivell d’igualtat i delimiti la tasca concreta que cadascú ha de dur a terme.

Són els següents:

Del personal adscrit a la Direcció General de Serveis Penitenciaris

- Consideren que és un valor afegit i de qualitat treballar conjuntament amb les entitats col·laboradores i de voluntariat per tal d’aconseguir la tasca comuna: la reinserció dels interns. Aquesta finalitat ha de guiar les actuacions conjuntes del plenari de la Taula de Participació Social.

- Reconeixen, valoren i respecten la tasca qualitativa que fan les entitats col·laboradores i de voluntariat als centres penitenciaris per al benestar dels interns.

- Garanteixen que els processos i els circuits nous que es fixin amb les entitats col·laboradores i de voluntariat es faran en un context de màxima transparència i amb l’acord conjunt dels representants de la Taula de Participació Social.

De les entitats col·laboradores i de voluntariat 

- Les entitats col·laboradores i de voluntariat reconeixen la titularitat dels serveis del Departament de Justícia, els diferents nivells de responsabilitat i les normatives i ordres de funcionament corresponents i assumeixen la responsabilitat d’actuar sempre d’acord amb la normativa aprovada pel Departament de Justícia.

- Atès l’elevat nombre d’entitats col·laboradores i voluntàries estableixen un sistema democràtic de representació en els diferents òrgans de funcionament de la TPS.

- És un deure dels representants de les entitats participar en totes les reunions convocades. Per aquest motiu es nomenen substituts. Cada entitat es fa responsable de confirmar la seva assistència a una reunió (ja sigui per part del titular o del substitut) i de proposar nous temes que s’han d’incorporar en l’ordre del dia.

- Les entitats consideren que és un valor afegit i de qualitat treballar conjuntament amb els professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris per tal d’aconseguir la tasca comuna: la reinserció dels interns. Aquesta finalitat ha de guiar les actuacions conjuntes del plenari de la Taula de Participació Social.

- Els representats es comprometen a treballar en favor dels reclusos, de la reinserció, de les entitats i de l’interès general, a actuar amb lleialtat a la resta d’entitats i a respectar els acords i posicionaments presos per la part social (i que constin a l’acta), tret que hagin expressat formalment i de manera explícita la seva oposició en les reunions de la part social.

La Taula de Participació Social està integrada per:

Administració pública

a) Titular de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que exerceix la presidència i que la pot delegar en algun altre càrrec directiu de la Direcció General.
b) Titular de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat.
c) Titular de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat.
d) Titular del Servei de Medi Obert i Serveis Socials (qui actua com a secretari del ple de la Taula i del plenari d’entitats).
e) Titular del Servei de Rehabilitació.
f) Titular de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, del Departament de Benestar Social i Família, o persona en qui delegui.

Part social

a) sis membres de les entitats col·laboradores
b) tres membres de les entitats de voluntariat.

Actualment, representades per:

Entitats col·laboradores 
- Fundació Marianao 
INTRESS 
Fundació IRES 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu  
- Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC)
- Suara cooperativa

 
 Entitats de voluntariat
- Associació Plataforma Ciutadana Grup 33
- Fundació ARED 
- Alperroverde

La Taula de Participació Social funciona en plenari, comissió permanent i comissió d’enllaç. Així mateix, la part social disposa de dos òrgans de participació propis: el plenari de la part social i les reunions de la part social.

Òrgans de la Taula de Participació Social

Plenari 
És l’òrgan decisori per excel·lència, ja que les decisions fonamentals s’han de prendre, consultar i/o validar en plenari. En aquestes sessions s’informa dels temes d’interès comú per als representants de la Taula i de la feina conjunta que s’està fent a les comissions, i estan obertes a qualsevol suggeriment i aportació dels membres de la Taula. Es reuneix, com a mínim, un cop l’any. Hi participen tots els representants de les administracions i es convoquen totes les entitats col·laboradores i de voluntariat.

Exerceix les funcions següents:
a) Renovar la part social de la Taula de Participació Social, d’acord amb el que preveu la normativa interna de funcionament.
b) Aprovar qualsevol modificació de la normativa interna de funcionament de l’òrgan.

El desenvolupament dels aspectes sobre la relació de les entitats amb el conjunt del plenari i el procés electoral es fa a partir de la proposta que desenvolupa la part social de la Taula de Participació Social.

Comissió permanent
Es reuneix en sessions ordinàries un cop cada trimestre i en sessions extraordinàries a instància de la presidència o a petició d’un quaranta per cent de les seves persones membres (mínim de 5). Pot constituir les comissions o grups de treball segons consideri oportú, i s'estableix per a cada cas la composició, els continguts, la periodicitat i els responsables.

Comissió d'enllaç 
És un grup de treball amb tasques de representativitat i d’interlocució en el si de la part social, que és un vincle o un enllaç entre la part social i l'Administració. Es reuneix en sessions ordinàries un cop al trimestre i en sessions extraordinaris a instància de presidència o a petició de qualsevol de les parts. Té la funció de millorar la interlocució entre les parts i facilitar el funcionament i organització de la comissió permanent.

Òrgans de la part social

Plenari
Són reunions de treball on estan convidades totes les entitats col·laboradores i de voluntariat, que es convoquen a proposta dels representants de la part social, en les quals s’informa dels resultats del treball de les comissions permanents i es consensuen prioritats, estratègies i línies de treball. Així mateix, són espais de construcció, intercanvi i aprofundiment en les línies de treball aprovades i, si escau, es prenen decisions democràticament: per votació a mà alçada o en vot secret segons sigui procedent.

Reunions
Són reunions de treball periòdiques, que es fan aproximadament cada dos mesos, a les quals assisteixen els representants de les nou entitats escollides pel plenari, i estan obertes a qualsevol entitat del plenari. La convocatòria ordinària s’estableix per calendari al principi de cada any natural i  l'extraordinària prové de la comissió d’enllaç, a demanda dels responsables de les diferents comissions de treball o a demanda d’un mínim del 30% de la part social (mínim 3).

Els continguts són variables:
- transmissió d’informació de la comissió d’enllaç,
- situació dels grups de treball,
- preparació de reunions de la comissió permanent o de la plenària,
- temes concrets que afecten les entitats,
- aprovació de pressupost si se’n disposa, etc.