• Imprimeix

Instruccions i circulars

D'acord amb el que preveu la disposició transitòria tercera del Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya, s'han adequat i harmonitzat les instruccions i circulars dictades pels òrgans directius dels serveis penitenciaris i de rehabilitació de Catalunya.