• Imprimeix

Indicadors amb perspectiva de gènere

Icones

 A continuació es mostra un ventall d'indicadors amb perspectiva de gènere pel que fa a l'activitat externa i interna del Departament de Justícia, una comparativa entre persones usuàries de diferents àmbits d'actuació de la Generalitat de Catalunya i, en darrer lloc, alguns exemples del grau de feminització de diferents col·lectius de treballadors també de la Generalitat de Catalunya.

Indicadors d'impacte  doneshomestotal
Persones internes diferents ingressades en CP 1.261 7,53% 15.494 92,47% 16.755
Persones internes en situació preventiva   18,79%   15,35%  
Persones sota mesura penal en execució a la comunitat (últim dia) 555 8,90% 5.680 91,10% 6.235
Persones diferents (de 14 a 21 anys) ateses pels serveis de justícia juvenil (2012)  1.128  17,56%  5.294  82,44%  6.422
Víctimes diferentes ateses per les oficines d'atenció a la víctima del delicte 6.073 91,62% 613 8,38% 7.316
Participants en cursos de reinserció del CIRE (nov. 2013) 507 14% 3.114 86% 3.521
 TOTAL 10.154 25,17% 30.195 74,83% 40.349
Indicadors interns       
Treballadors i treballadores del Departament  9.195  64,4% 5.091 35,6% 14.286 
Alts càrrecs i similars del Departament  27,8% 13 72,2% 18 
Cossos penitenciaris  1.229  36,5% 2.140 63,5% 3.369 
Jutges i magistrats en actiu a Catalunya (2012)    54,6%   45,4%  
Adaptacions de llocs de treball per motius de salut any (2012) 50  82% 11 18% 61 
Treballadors i treballadores del Departament atesos pel servei d'atenció psicològica (2012)  153 81,4% 35 18,6% 188 

 Fonts: GIP (5/12/2013), Departament de Justícia, CGPJ

 

Serveis penitenciaris
La població penitenciària en data 31 de desembre de 2013 era de 9.818 interns: el 93,44% homes i el 6,56% dones.

Mesures penals alternatives
Durant el 2013 les mesures executades afectaven un total de 14.852 persones:
- 13.560 homes (91,3%)
- 1.292 dones (8,7%).

Atenció a la víctima del delicte 
L'any 2013 s'han atès 7.316 persones a les oficines d'atenció a la víctima, 6.703 dones i 613 homes.  

 

Sexe Franjes d'edat
  20-30   31-40   41-50 51-50   61-70   total 
Jutgesses 59  66,3%  919  66,3%  926  52,4% 472  36,7% 48  11,5% 2.404 49,2%
Jutges   30  37,3%  467  37,3%  841  47,6%  559   63,3% 369  88,5% 2.486 50,8%
      89   1.386    1.767    1.231    417    4.890  

Font: La Justícia Dato a Dato 2012 del Consell General del Poder Judicial

És rellevant l'evolució de la composició de les plantilles de jutges i magistrats pel que fa a la distribució per edats i sexes. Es pot parlar d'una autèntica inversió de la piràmide sociodemogràfica en aquest col·lectiu professional.

 

Departament            Indicador                                                   doneshomes
Justícia  Persones internes diferents ingressades en CP (2013)  7,53%  92,47%
   Persones diferents (de 14 a 21 a.) ateses pels serveis de Justícia juvenil (2012)  17,56%  82,44%
   Víctimes diferents ateses per les oficines d'atenció a la Víctima del delicte (2013)  91,62%  8,38%
   Persones beneficiàries d'assistència jurídica gratuïta (2012)  32,29%  67,71%
Salut  Visites d'atenció primària persones menors de 15 anys (2012)  47,67%  52,33%
   Visites d'atenció persones majors de 15 anys (2012)  57,71%  42,29%
Universitats-EC  Persones matriculades  53,42%  46,58%
Benestar Social i Família(1)  Persones beneficiàries de prestacions i serveis actius amb grau i nivell de dependència  67,60%  32,40%

Font: Informes de transversalitat de gènere any 2013 dels departaments de la Generalitat de Catalunya
(1) Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2013Feminització del personal de la Generalitat de Catalunya

Fonts: L'Apunt del Mes. Departament de Governació i Relacions Institucionals, setembre de 2012. Informe de transversalitat de gènere del 2013. Departament d'Economia i Coneixement