• Imprimeix

Administració de justícia

Sistemes d’informació per a la tramitació telemàtica del projecte e-justícia cat

Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, Economia del coneixement i desenvolupament empresarial, actuació Infraestructures tecnològiques per a la modernització de l’Administració de justícia i la implantació de l’oficina judicial a Catalunya.

El sistema e-justícia.cat és el nou sistema d’informació que ha de substituir al fins ara existent als òrgans judicials, amb la finalitat de modernitzar l’Administració de la justícia a Catalunya. El projecte ha consistit en l’anàlisi, disseny, desenvolupament i l'aplicació d’un nou sistema d’informació i la seva articulació a través de diferents mòduls de gestió adaptats al nou model organitzatiu. Un dels avenços d’aquest projecte és l’expedient digital, que permet la transmissió telemàtica de dades i documents.

Institucions i països participants (líders i socis)
És un projecte cofinançat en què l’ens executor i el beneficiari de la subvenció és el Departament de Justícia.

Objectius
Modernitzar l’Administració de justícia a Catalunya, per aconseguir una justícia més àgil i propera al ciutadà. Un nou model d’oficina judicial oberta al ciutadà i que minimitzi l’ús del paper. Per aplicar aquest model d’oficina judicial es requereix convertir les noves tecnologies en l’eina principal de treball i de comunicació entre òrgans judicials, operadors jurídics i ciutadans.

Calendari
El calendari d’execució de les operacions per a un cofinançament FEDER es va iniciar el 2007 i actualment encara és vigent.

Activitats
- Serveis d’anàlisi, disseny tècnic i implantació del sistema d’informació e-justícia.cat
- Desplegament del mòdul de serveis comuns de gestió processal
- Desplegament de la gestió de requeriments policials
- Desplegament de la gestió d’efectes
- Desplegament dels mòduls transversals: editor (EDI), organitzador (ORG), comunicacions amb entitats externes (CEE), signatura electrònica (SIG) i gestió de documents (GDO)
- Aplicació i manteniment de la integració dels mòduls de registre (REG) i repartiment (REP) amb la tramitació (TRA) i la unificació dels mòduls REG i REP.

Cost
El cost total del projecte va ser 8.603.147,40 €, dels quals FEDER va cofinançar una despesa elegible de 6.600.000 €. 

logo e-justícia
Logo FEDER

Data d'actualització:  19.01.2016