• Imprimeix

Cooperació al desenvolupament

Suport a la reinserció social de les persones privades de llibertat a través de programes de tractament d'intervenció específics (Algèria)

El projecte s'inclou en el marc de cooperació estratègica entre el Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament i el govern d'Algèria amb vista a millorar en aquell país: la transparència en la gestió en la vida econòmica i política, la participació de la societat civil, la modernització de l'Administració de justícia, els mecanismes de protecció dels drets humans i les capacitats de l'Administració pública al servei dels ciutadans. 

Institucions i països participants

Líder
- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Associats
- Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE)
- Departament de Justícia
- Direcció General de Administracions Penitenciàries i Rehabilitació (DGAPR). Ministeri de Justícia d'Algèria
- Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD)

L'ACCD, en tant que líder, gestiona el finançament per executar el projecte, però també és l'organisme responsable davant de l'autoritat contractant (PNUD) de l'acompliment de les condicions contractuals: control del cronograma, gestió del pressupost, assoliment dels objectius, etc.  En el CEFJE recau la responsabilitat de dur a terme el diagnòstic i els mòduls formatius amb personal adscrit al Departament de Justícia especialitzat en cada bloc.


Objectiu

Promoure la reinserció social dels detinguts a través de l'elaboració, formació i aplicació de cinc programes de tractament específic per a grups vulnerables (menors, dones, detinguts amb comportament violent, toxicòmans i reincidents).  Aquestes mòduls formatius estan destinats al personal funcionari de l’Administració penitenciària (psicòlegs, metges, personal d'infermeria, etc.) i es basen en tècniques innovadores (model català) de tractament.


Calendari

Es preveu que el projecte tingui una durada de 12 mesos (febrer 2016 – gener 2017).  
Les fases del projecte són tres, donades pel PNUD i la DGAPR:

1. Diagnòstic de la situació
2. Mòduls formatius
3. Avaluació i seguiment


Cost

El projecte compta amb un finançament del PNUD de 240.000 USD


Activitats previstes

- Fer un estudi diagnòstic sobre les condicions del país per a l'adaptació dels programes de tractament.
- Elaborar un manual del programa i un manual de formació per a cada bloc.
- Impartir una formació bàsica i una d'específica per a cada un dels blocs (aproximadament 40 hores lectives per bloc).
- Elaborar un manual de seguiment i d'avaluació de la implantació dels programes de tractament.


Contacte 

Yoya Alcoceba. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Jesús Martínez. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Data d'actualització:  29.03.2016