• Imprimeix

Llibres per temàtica

 • Administració de justícia

  Llibres relacionats amb l’activitat de l’Administració de justícia a Catalunya i els operadors jurídics, i també diversa legislació en vigor aplicable pels tribunals.

 • Dret civil català

  Llibres que recullen l’activitat legislativa del Parlament de Catalunya en matèria del nostre dret civil específic, i també estudis relacionats amb aquest corpus jurídic.

 • Entitats jurídiques

  Llibres de temàtica relacionada amb les associacions, fundacions, acadèmies i col·legis professionals.

 • Execució penal i justícia juvenil

  Llibres sobre tot allò relatiu a l’execució de les competències del Departament de Justícia en matèria penitenciària i de justícia juvenil.

 • Gestió del coneixement i organització

  Llibres sobre qüestions administratives transversals, com ara, innovació organitzativa, eines per a la millora de la productivitat, web 2.0, etc.

 • Història

  Llibres de textos legals, personatges, esdeveniments i edificis històrics que fan relació a temes que són competència del Departament.

 • Llenguatge jurídic

  Llibres amb de materials per a la normalització de la llengua catalana en els àmbits jurídic i judicial.

 • Mediació

  Llibres relacionats amb la mediació, que sovint esdevé una alternativa als processos judicials en propiciar el consens i l’entesa entre les parts enfrontades.

 • Memòries Departament de Justícia

  Memòries d’activitats del Departament i organismes que en depenen, les de caràcter anual i les que comprenen períodes més amplis.