• Imprimeix

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Resolucions judicials. Administració de justícia

 • STS 1554/2016 Tribunal Suprem

  Sentència del Tribunal Suprem de 19 d'abril de 2016, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu contra l'Acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es va desestimar el recurs d'alçada interposat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya contra l'Acord de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de gener de 2014. A l'Acord, que es considera ajustat a dret, s'afirmava que, sens perjudici d'afavorir la tasca dels mitjans de comunicació, tot promovent la facilitació de l'accés a la sala de premsa i l'obtenció d'acreditacions temporals, es recordava als mitjans la vigència del protocol d'accés dels mitjans de comunicació i el protocol de comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; en concret es prohibeixen les filmacions o fotografies en els passadissos amb la finalitat de preservar el dret a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge de las persones que acudeixin a qualsevol tipus d'actuació judicial, a més, que per part del  Deganat i amb l'assistència del Gabinet de Premsa s'habilitarà un espai en la seu dels edificis judicials per tal que, si escau, els lletrats, les parts o els testimonis puguin fer declaracions als mitjans acreditats en condicions d'igualtat.

Resolucions judicials. Col·legis professionals i exercici de professions titulades

 • STS 3542/2015 Tribunal Suprem

  Sala Contenciosa Administrativa, Secció Sisena. Recurs de cassació. Ponent: José Maria del  Riego Valledor. Data: 20 de juliol de 2015. Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Infracció de l'article 3.1 de la Llei 29/2006. Incompatibilitat del professional odontòleg i la fabricació i comercialització de pròtesis dentals. Motivació. Incongruència interna. 

 • SAN 550/2015 Audiència Nacional

  Sala Contenciosa Administrativa. Secció Setena. Núm. de Recurs 164/2014. Procediment ordinari. Ponent: José Luís López –Muñíz Goñi. Data: 2 de març de 2015. Proves d'avaluació de l'aptitud professional per a l'exercici de la professió d'advocat. Es desestima el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra l'Ordre de convocatòria PRE/404/2014, de 14 de març i la Resolució de 3 de juny de 2014 de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'aprova la relació definitiva d'admesos i exclosos a la prova d'avaluació de l'aptitud professional per a l'exercici  de la professió d'advocat per a l'any 2014, convocada per l'Ordre PRE/404/2014.

Resolucions judicials. Associacions

 • STSJC 9107/2017 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

  Sala Contenciosa Administrativa. Secció Cinquena. Núm. Recurs 406/2012. Recurs ordinari. Ponent: Ana Rubira Moreno. Data: 18 de setembre de 2015. Reconeixement del dret d'inscripció de l'Associació. Estimació sol·licitud per actuació del mecanisme del silenci positiu.

 • Sentència Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona, de 30 de setembre de 2015 pdf icon [1023,38 KB ]

  Judici verbal 1330/2014. Demanda d’impugnació de la resolució dictada en data 14 d’octubre de 2014 per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, publicada en el DOGC de 5 de novembre de 2014, desestimatòria del recurs interposat pel Notari Sr. Corell Sancho, confirmatòria  de la qualificació de la Registradora de la propietat número 8 de Barcelona que denegava la inscripció d’una clàusula estatutària  adoptada en el si de la comunitat de propietaris, limitativa de les facultats d’ús dels departaments de l’immoble. L’acord no havia estat adoptat per la totalitat dels propietaris afectats. Règim de majories i quòrums exigits en la normativa reguladora de la propietat horitzontal.

Resolucions administratives

Data d'actualització:  24.07.2017