• Imprimeix

Adaptació d'estatuts

Quines entitats han d’adaptar els seus estatuts a la Llei 4/2008?

1. Només ho han de fer les associacions i federacions els estatuts vigents de les quals no continguin les dades requerides a l’article 321-4.1 del CCC.

Article 321-4 Estatuts
1. Els estatuts de les associacions han d'incloure, almenys, les dades següents:
a) La denominació.
b) El domicili.
c) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i la data d'inici de les activitats, si no coincideix amb la d'atorgament de l'acta fundacional.
d) Les finalitats i les activitats que es proposa dur a terme, indicant-ne l'àmbit territorial.
e) Els tipus d'associats, si escau, i els requisits que s'han de complir per a adquirir la condició d'associat en cada cas, les causes de pèrdua d'aquesta condició i els procediments d'admissió i de baixa, incloent-hi, si s'ha previst, la baixa disciplinària.
f) Els drets i els deures dels associats i el règim disciplinari.
g) En les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de participació d'aquestes.
h) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l'assemblea general ordinària i de l'extraordinària.
i) Les regles sobre l'organització i el funcionament de l'òrgan de govern que estableixin el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de designar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres, i la durada del mandat d'aquests.
j) El règim de deliberació i adopció d'acords dels òrgans col·legiats i el procediment d'aprovació de les actes.
k) El procediment de modificació dels estatuts.
l) El règim econòmic.
m) La previsió de la destinació dels béns sobrants

2. Les associacions i federacions que ja hagin inclòs als seus estatuts les prescripcions mínimes especificades a l’esmentat article 321-4.1, no han d’adaptar-los al nou marc legal. No obstant això, d’acord amb el que estableix la disposició final primera del llibre tercer del CCC, si alguna disposició estatutària o reglamentària s’oposa en algun aspecte al llibre tercer del Codi civil, no té efecte i se supleix per la regulació prevista en aquest llibre.
3. Les entitats que hagin d’adaptar al nou marc legal els seus estatuts pel fet que no continguin les dades establertes a l’article 321-4.1 del CCC, tenen a la seva disposició en aquest web el model d’estatuts adaptat i, en cas de dubte, poden enviar les seves consultes al formulari de contacte del Departament o bé telefonar al número 93 316 41 76.

Data d'actualització:  01.02.2013