• Imprimeix

Informació pública

Projecte d’ordre per la qual es modifica l’Ordre JUS/303/2014, de 13 d’octubre, per la qual s’estableixen el procediment i els terminis d’autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia

El Departament de Justícia ha elaborat el Projecte d'ordre per la qual es modifica l'Ordre JUS/303/2014, de 13 d'octubre, per la qual s'estableixen el procediment i els terminis d'autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'Administració de justícia en els supòsits a què fa referència l'apartat 1 de l'article 3 bis.1.1 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

Termini de presentació d'al·legacions i observacions: del 2 al 23 d'octubre 2018. Es poden trametre mitjançant el formulari de contacte del Departament.

Data d'actualització:  01.10.2018