• Imprimeix

Què permet la legislació actual?

1. La inscripció de qualsevol nom (hipocorístics o noms de fantasia), fins a un màxim de dos, tret dels pejoratius i els que puguin produir confusió respecte del sexe del nadó.

Per exemple, Pep, Josep Lluís* o Maribel.

*Quan el registre civil fa la inscripció d'un nom, ajunta amb un guió els formats per dos noms simples (per exemple, Josep-Lluís). Aquesta és una qüestió purament administrativa, que permet no confondre noms que coincideixin amb cognoms, i que no cal que es traslladi a la grafia habitual del nom. Així doncs, els noms compostos es poden escriure amb guionet o sense.

2. La inscripció del nom en qualsevol de les llengües utilitzades a Espanya oficials o no.

3. La inscripció del nom en qualsevol llengua del món.

4. La traducció del nom en qualsevol idioma al català o aranès.

Per exemple, Luis per Lluís (català) o Loís (aranès). Per simple manifestació de la persona interessada o del seu representant legal davant la persona encarregada del registre civil.

Equivalències catalanes de noms estrangers (PDF, 79 kB)

5. Correcció de la grafia normativament incorrecta del nom.

Per exemple, Joanna per Joana.
Per manifestació a la persona encarregada del registre civil i amb aportació d'un certificat* que acrediti la correcció lingüística.

*Els òrgans competents per emetre aquest certificat són els següents:
Institut d'Estudis Catalans
Oficina de Foment i Ensenyament de l'Aranès del Consell General d'Aran (pel que fa a noms i cognoms en aranès).

6. Canvi de nom.

Per exemple, Anna per Laura o Jordi per Josep. Cal iniciar un expedient dirigit al ministre de Justícia o a la Direcció General dels Registres i Notariat i aportar una prova documental que acrediti l'ús del nou nom.

1. Incloure la conjunció i entre els cognoms.

Per simple manifestació de la persona interessada o del seu representant legal davant la persona encarregada del registre civil.

2. Canvi de l'ordre dels cognoms (primer el de la mare i després el del pare).
Per comú acord del pare i la mare o quan el menor arribi a la majoria d'edat. L'ordre dels cognoms inscrit per al fill gran regeix en les inscripcions de naixements posteriors dels germans del mateix vincle.

3. Correcció de la grafia normativament incorrecta del cognom.

Per exemple, Casas per Cases o Perpiñá per Perpinyà.

Per manifestació a la persona encarregada del registre civil i amb aportació d'un certificat* que acrediti la correcció lingüística.

*Els òrgans competents per emetre aquest certificat són els següents:
Institut d'Estudis Catalans
Oficina de Foment i Ensenyament de l'Aranès del Consell General d'Aran (pel que fa a noms i cognoms en aranès).

4. Canvi d'un cognom per un altre, traducció d'un cognom al català o adaptació al català de cognoms que no són d'origen català.

Per exemple, Cervera per Puig, Fernández per Ferrandis o Puente per Pont.
En tots els casos se segueix el procediment de canvi de cognom i, per tant, cal la instrucció d'un expedient que resol, segons els casos, el ministre de Justícia o el jutge de Primera Instància. A més, la persona sol·licitant ha d'usar i ser conegut per aquest cognom, els cognoms han de pertànyer legítimament a la persona interessada i els cognoms que resultin del canvi han de ser un de la línia paterna i l'altre de la materna. En casos excepcionals, no són necessaris aquests requisits.