• Imprimeix

Ajuda del Justiterm

Ús i maneig del formulari de consulta

El primer camp del formulari de cerca que cal emplenar és el quadre de text que hi ha a la mateixa línia que 'El terme a cercar'. S'hi escriu la informació de què es disposa sobre el terme que es vol cercar (la forma sencera si es coneix, el començament, la terminació, etc., segons les opcions que s'expliquen en l'apartat següent). Tot seguit, si es vol i si es té més informació per filtrar més adequadament la cerca, es poden anar emplenant els paràmetres de cerca (opcions i condicions de formulari) que apareixen a l'apartat de cerca avançada i que s'expliquen al llarg d'aquest text. Si no es fa això, el cercador treballarà amb els que apareixen per defecte en el formulari. 

Els ítems dels diferents apartats que van acompanyats de casella de verificació permeten que se'n seleccioni més d'un, ja que no s'exclouen els uns als altres com passa en la resta d'opcions.

Característiques del terme

Davant del quadre de text on s'ha d'escriure el terme que es vol cercar, hi ha un menú desplegable que permet cercar un terme per les opcions següents: 'comença per', 'és exactament', 'acaba per' i 'inclou'. Per defecte apareix l'opció 'comença per'. 

Idioma d'origen 

El menú desplegable permet cercar termes des del català i des del castellà. Des del català, el formulari de resultat de la cerca ofereix les diferents relacions de sinonímia entre els termes, les formes equivalents en castellà, l'àrea temàtica i les definicions i notes si és que n'hi ha. Des del castellà, el formulari de resultat de la cerca ofereix la relació de sinonímia entre els termes castellans, sense cap jerarquia, i les formes equivalents en català. 

En la cerca avançada, quan canviem l'idioma d'origen, cal clicar el botó 'canvia' que hi ha al costat, ja que canvien el criteris de cerca de les categories gramaticals segons l'idioma d'origen. 

Àrea temàtica

El cercador permet restringir la cerca a partir de les àrees temàtiques. Actualment, hi ha disponibles les àrees temàtiques següents:  

- Vocabulari general jurídic i administratiu. Conté termes jurídics i administratius generals.  
- Vocabulari de dret penal i penitenciari. Inclou terminologia de dret penal, penitenciari, processal penal i penal militar. 
- Diccionari de dret civil. Inclou la terminologia del dret civil aplicable a Catalunya. 
Més endavant, inclourà altres àmbits del món del dret: administratiu, internacional, mercantil, etc. 

Les caselles de verificació que apareixen activades per defecte es poden desactivar clicant-hi al damunt.

Categoria gramatical

Quan l'idioma d'origen és el castellà, per defecte apareixen activades les caselles de totes les categories gramaticals. Si l'idioma d'origen és el català, es desactiven els verbs i les locucions, ja que no és possible fer consultes de verbs i locucions generals des del català al castellà.

A més, es poden desactivar totes les categories gramaticals de cop mitjançant el botó 'cap' i activar-les totes amb el botó 'totes'. Clicant-hi damunt individualment, es poden seleccionar tantes caselles com es vulgui i així filtrar la cerca. 

A l'apartat Abreviacions, es pot trobar al costat de cada abreviació el seu significat, és a dir, la forma desenvolupada que li correspon.

Botons 'cerca' i 'esborra' per executar o per esborrar la consulta 

El botó 'cerca' és l'acció principal del formulari per fer una consulta terminològica. Si es vol canviar el terme de consulta o es volen esmenar les dades que s'havien introduït al formulari, es pot usar el botó 'esborra' i introduir de nou les dades de la consulta.

Resposta a la consulta terminològica

En lletra negreta apareix la forma consultada. Després, i per aquest ordre, apareix la categoria gramatical, els sinònims, les equivalències, la definició i la nota, si n'hi ha, i, finalment, l'àrea temàtica. 

Sinònims

En la consulta de termes en català, els sinònims catalans considerats absoluts s'indiquen amb l'abreviatura sin. En canvi, els sinònims complementaris s'indiquen amb l'abreviatura sin. compl. o terme complementari i el terme considerat principal o d'ús preferent s'indica amb la forma terme principal.

En la consulta de termes en castellà no s'indica el tipus de relació de sinonímia i, per tant, el cercador terminològic no recomana cap de les formes com a principal o d'ús preferent.

Abreviacions

adj: adjectiu
adv: adverbi
cast.: castellà
m: nom masculí
f: nom femení
f pl: nom femení plural
loc adj: locució adjectiva
loc conj: locució conjuntiva
loc llat: locució llatina
loc prep: locució prepositiva
loc v: locució verbal
m i f: nom masculí i femení
m pl: nom masculí plural
sin.: sinònim absolut
sin. compl.: sinònim complementari
v impers: verb impersonal
v intr: verb intransitiu
v intr i pron: verb intransitiu i pronominal
v pron: verb pronominal
v tr: verb transitiu
v tr i intr: verb transitiu i intransitiu
v tr, intr i pron: verb transitiu, intransitiu i pronominal
v tr i pron: verb transitiu i pronominal

Data d'actualització:  18.07.2014