• Imprimeix

Registre de parelles estables de Catalunya

Nou registre de parelles estables de Catalunya

La parella estable és la formada per dues persones, majors d'edat, que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, si la convivència dura més de dos anys ininterromputs, tenen un fill comú o formalitzen la relació en escriptura pública (davant d'un notari).

Al Registre de parelles estables de Catalunya s'inscriu la parella, i també, si és el cas, la seva extinció.

La inscripció en el Registre és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents en parella estable. La inscripció de l'extinció de la parella estable es pot fer a sol·licitud d'un dels convivents.

La inscripció de la parella al Registre és un dels mitjans de prova que permet al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viduïtat i a altres prestacions socials de conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social. 

El Registre de parelles estables de Catalunya, de caràcter administratiu, va entrar en funcionament el dia 1 d'abril de l'any 2017 amb la voluntat d'esdevenir un mitjà útil i suficient per acreditar l'existència de la parella estable.

Normativa