• Imprimeix

Obtenció del títol de gestor administratiu

Calendari
Llista d'aspirants declarats aptes - DOGC 7492, de 10.11.2017
Composició del tribunal i lloc, data i hora de les proves - DOGC 7376, de 24.05.2017
Convocatòria de les proves per a l'obtenció del títol - Tràmit
- DOGC 7314, de 22.02.2017
Data d'actualització:  10.11.2017