• Imprimeix

Psicòlegs (JU027)

 

Calendari del procés selectiu

Convocatòria

- Bases de la convocatòria (DOGC 7362, de 04.05.2017)
- Tràmit (telemàtic i presencial)

Correcció d'errades

DOGC 7365, de 09.05.2017

Correcció d'errades

DOGC 7373, de 19.05.2017

Pròrroga del termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos 

DOGC 7397, de 23.06.2017

Suspensió del termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos 

DOGC 7420, de 26.07.2017

Llistes provisionals d’admesos i exclosos

DOGC 7423, de 31.7.2017

Presentació d'al·legacions

De l'1 al 14 d'agost de 2017

Termini addicional de presentació d'al·legacions

Del 24 d'agost al 6 de setembre de 2017

DOGC 7439, de 23.8.2017

Realització de la primera prova (coneixements)

21 d'octubre de 2017

Llistes definitives d'admesos i exclosos

DOGC 7467, de 4 d'octubre de 2017

Nota informativa sobre la primera prova
i distribució per aules de les persones admeses 

- Nota informativa del tribunal qualificador (PDF, 105 kB)

Primera prova: 1r exercici
Qüestionaris (test de coneixements)

- Model A (PDF, 5,7 MB) (Qüestionaris model A) 

- Model B (PDF, 6,7 MB) (Qüestionaris model B) 

Plantilles de correcció del 1r exercici de la primera prova (test de coneixements)

- Model A (PDF, 184 kB) (Respostes model A)

- Model B (PDF, 188 kB) (Respostes model B)

Primera prova: 2n exercici
(Preguntes curtes)

 Enunciat dels supòsits pràctics (5,99 MB)

Qualificacions de la primera prova (1r i 2n exercicis) 

- Acord del Tribunal Qualificador de 15 de gener de 2018 [PDF, 28 Kb]

- Plantilles de correcció del 1r exercici de la primera prova dels models A i B (modificació):
Annex 1 Model A (190 Kb)
Annex 1 Model B  (196 Kb)

Termini de 10 dies (del 19 de gener a l’1 de febrer de 2018) per presentar la documentació requerida

Convocatòria de la segona prova: adequació de competències professionals (entrevista estructurada)

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (c/ Ausiàs Marc 40, Barcelona).

Data: febrer 2018

Qualificacions de la segona prova
(15.3.2018)

Acord del Tribunal Qualificador de 12 de març de 2018 i qualificacions de la segona prova (Annex 1. Torn lliure i Annex 1. Torn de promoció interna)

Valoració provisional dels mèrits
(15.3.2018)
Criteris de valoració de la fase de concurs (Annex 2) i valoració provisional de mèrits (Annex 3. Torn lliure i Annex 3. Torn de promoció interna)

Termini de 10 dies (del 16 al 29 de març de 2018) per presentar les al·legacions a la valoració provisional de mèrits

Valoració definitiva dels mèrits
(11.5.2018)

 

Acord del Tribunal de 9 de maig de 2018

    - Valoració definitiva dels mèrits
    - Puntuacions totals de la fase d’oposició i de la fase
      de concurs
    - Persones proposades per fer el curs selectiu 
    - Continguts bàsics i criteris específics d’avaluació
      del curs
    - Acreditació de requisits de participació

Convocatòria del curs selectiu 
(11.05.2018)
Continguts bàsics i criteris específics d’avaluació del curs selectiu

Dates: de l’1 al 15 d’octubre de 2018
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (c/ Ausiàs Marc, 40, Barcelona)

Acreditació dels requisits de participació (11.05.2018) Termini de 20 dies naturals per presentar la documentació requerida (del 12 al 31 de maig de 2018)

Formulari

Curs selectiu (20.09.2018)

Normativa de funcionament intern del curs selectiu

Normativa sobre les condicions de les persones participants durant el curs selectiu (26.9.2018)

Nota informativa

Resultats del curs selectiu i proposta de nomenament (30.11.2018) Acord del Tribunal de 30 de novembre de 2018
- Qualificacions del curs selectiu (annex 1)
- Persones que han superat el concurs oposició (annex 2)
- Persones proposades per al nomenament com a persones funcionàries (annex 3)
Acte públic d'adjudicació (14.01.2019)

Nota informativa en relació amb l'assignació de llocs de treball (21.12.2018)

Convocatòria d’acte públic d’adjudicació

Dia: 21 de gener de 2019

Hora: 09.30 hores

Lloc: Sala d’actes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (c/ Ausiàs Marc, 40, Barcelona) 

Annex 1: Delegació d'actuació en un acte públic d'adjudicació 

Convocatòria del curs selectiu
(27.12.2018)

Acord del Tribunal de 19 de desembre de 2018

- Convocatòria del curs selectiu 
- Dates: del 28 de gener a l’1 de febrer de 2019
- Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (c/ Ausiàs Marc, 40,  Barcelona)

 

Data d'actualització:  14.01.2019