• Imprimeix

Borsa d'interins de l'Administració de justícia

Borsa d'interins 2017

El dia 19 de juliol es publica la Resolució per la qual es prorroga el termini per aprovar la llista definitiva de persones integrants a les llistes de la convocatòria del procés de selecció per a la constitució de les borses.

El 7 de maig es publica la Resolució de 4 de maig de 2018 per la qual es rectifiquen les errades de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, aprovada per la Resolució de 13 d’abril de 2018, de la persona titular de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia

El 7 de juliol de 2017 es va publicar al DOGC núm. 7407 l'Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol, per la qual es regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia a Catalunya, que va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. No obstant això, fins al moment en què es constitueixin les llistes de les borses de personal interí d'acord amb el que estableix l'Ordre, les llistes o borses anteriors continuaran funcionant d'acord amb les seves normes específiques.

El 24 de juliol de 2017 es va publicar al DOGC núm. 7418 la Resolució JUS/1755/2017, de 19 de juliol, de convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

Mitjançant la Resolució de 26 de gener de 2018 es va prorrogar el termini per aprovar la llista provisional de persones integrants a les llistes de les borses d'interins.

El 23 d'abril es publica la Resolució de 13 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la borsa.

Consulteu les llistes provisionals

Per DNI i data de naixement

Borsa d'interins 2015

Fins al moment en què es constitueixin les llistes de les borses de personal interí d'acord amb la Resolució JUS/1755/2017, de 19 de juliol, de convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administració de justícia a Catalunya, les llistes de funcionament i de reserva de personal interí són les relatives a la borsa de 2015.

Data d'actualització:  19.07.2018