• Imprimeix

Assistència jurídica gratuïta

9918 - Assistència jurídica gratuïta Departament de Justícia justicia

Servei públic que garanteix el dret a obtenir defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador quan la persona immersa en un procediment judicial acredita insuficiència de recursos per litigar i litiga en defensa de drets o interessos propis. Prestat pels col·legis d'advocats i procuradors a través del servei d'orientació jurídica i el torn d'ofici, amb el suport del Departament de Justícia.

Llegiu-ne més
  • A les persones físiques que no tinguin patrimoni suficient. Han d'acreditar uns recursos i ingressos anuals bruts de la unitat familiar que, d’acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, modificada pel Reial decret llei 3/2013, no superin els llindars de l'IPREM (Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples) establerts. Excepcionalment, també hi poden accedir aquelles persones que no superin el quíntuple de l’IPREM, sempre que acreditin alguna de les circumstàncies previstes a l'article 5 de la Llei d'assistència jurídica gratuïta.
  • A les associacions d'utilitat pública i fundacions inscrites en el corresponent registre administratiu, quan acreditin insuficiència de recursos econòmics per litigar, sempre que, no tenint patrimoni suficient, el resultat comptable de l’entitat en còmput anual sigui inferior al triple de l’IPREM.
Què necessiteu fer?

Data actualització 10.12.2018